Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség » Továbbra is letartóztatásban marad a kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolt debreceni személyi edző-a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en hely­ben­hagy­ta annak a deb­re­ce­ni fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tás­ról hozott első­fo­kú hatá­ro­za­tot, akit az ügyész­ség a többi között kábítószer–kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol. 

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék előtt folya­mat­ban lévő ügy­ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség egye­bek mel­lett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat a 47 éves deb­re­ce­ni sze­mé­lyi edző ellen, aki 2018-ban vádlott-társától több kilo­gramm, amfe­ta­min tar­tal­mú kábí­tó­szert vásá­rolt meg és azt tár­sa­i­val – rész­ben leda­rált kof­fe­in tab­let­tá­val kever­ve – kiada­gol­ta. A több száz adag kábí­tó­szert a férfi tár­sa­i­val Deb­re­cen­ben, töb­bek között egy edző­te­rem­ben illet­ve annak par­ko­ló­já­ban érté­ke­sí­tet­te. A letar­tóz­ta­tott férfi laká­sán továb­bi kábí­tó­sze­re­ket fog­lal­tak le. A ház­ku­ta­tás során a férfi laká­sá­ban, és az autó­ban, amit hasz­nált, olyan tel­je­sít­mény­fo­ko­zó és poten­cia­nö­ve­lő tab­let­tá­kat, vala­mint injek­ci­ó­kat talál­tak, ame­lyek for­ga­lom­ba hoza­ta­li enge­déllyel nem ren­del­kez­tek. A vád sze­rint a ter­helt ilyen egész­ség­ügyi ter­mé­kek érté­ke­sí­té­sé­vel is foglalkozott.

A férfi a letar­tóz­ta­tá­sát tovább­ra is fenn­tar­tó első­fo­kú hatá­ro­zat ellen fel­leb­be­zés­sel élt.

Az ügy­ben kije­lö­lés alap­ján eljá­ró Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel és egész­ség­ügyi ter­mék hami­sí­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádolt ter­helt letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sát a szö­kés és elrej­tő­zés veszé­lye miatt tovább­ra is szük­sé­ges­nek ítél­te, ezért a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék hatá­ro­za­tá­nak hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. A Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la az indít­vánnyal egye­ző­en az első­fo­kú dön­tést helybenhagyta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek tisz­tá­zá­sa érde­ké­ben a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék foly­tat­ja le a bizo­nyí­tá­si eljárást.