Főoldal » Archív » Trükkös módon lopott mobiltelefonokat és laptopot a két román állampolgárságú vádlott

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a két elkö­ve­tő­vel szem­ben, akik alu­fó­li­á­val kibé­lelt tás­ká­ban vit­ték ki a lopott műsza­ki cik­ke­ket az áruházból.

A vád sze­rint a vád­lot­tak élet­tár­sak, romá­ni­ai lakó­he­lyük­ről vásár­lá­si szán­dék­kal érkez­tek Deb­re­cen­be 2020. janu­ár 4-én. Dél­előtt bemen­tek az egyik műsza­ki áru­ház­ba, ahol a mobil­te­le­fo­no­kat néze­get­ték, azon­ban azo­kat drá­gá­nak talál­ták. A vád­lot­tak alu­fó­li­át vásá­rol­tak, majd azzal több réteg­ben kibé­lel­ték a nőnél lévő táskát.

Ezután vissza­men­tek a műsza­ki áru­ház­ba, ahol a férfi a bolti bevá­sár­ló­ko­sár­ba tett nyolc darab, külön­fé­le már­ká­jú mobil­te­le­font, majd a nagy­mé­re­tű tár­gyak taka­rá­sát kihasz­nál­va a nő azo­kat áttet­te a nála lévő tás­ká­ba. A vád­lot­tak a biz­ton­sá­gi kapun átha­lad­tak, majd gép­ko­csi­juk­kal Romá­ni­á­ba hazamentek.

A vád­lot­tak 2020. janu­ár 9-én, dél­előtt, eleve lopá­si szán­dék­kal érkez­tek Romá­ni­á­ból és ugyan­eb­ből a műsza­ki áru­ház­ból az álta­luk már koráb­ban kipró­bált mód­szer­rel két lap­to­pot lop­tak el.

Ezen alka­lom­mal azon­ban cse­lek­mé­nyü­ket a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat ész­lel­te, őket vissza­vit­ték az áru­ház terü­le­té­re, ahol a tás­ká­ból elő­ke­rült a két lopott műsza­ki cikk.

A vád­lot­tak által a sér­tett­nek oko­zott kár több, mint 700.000,- Ft, amely a két lap­top és egy mobil­te­le­fon lefog­la­lá­sá­val és vissza­adá­sá­val rész­ben megtérült.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tak ellen társ­tet­tes­ként, foly­ta­tó­la­go­san, nagyobb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki és meg­ha­tá­ro­zott időre uta­sít­sa ki őket Magyar­or­szág területéről.