Főoldal » Hírek » Trükkös módon sikkasztotta el a futár az utánvétes csomagok ellenértékét – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és több rend­be­li hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa miatt emelt vádat egy har­min­cas éve­i­ben járó kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő nem­csak eltet­te az után­vé­tes cso­ma­gok után kifi­ze­tett pénzt, de még arra is gon­dolt, hogy a sik­kasz­tást miként lep­lez­ze a mun­kál­ta­tó­ja előtt.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi – aki az Auszt­ri­á­ban kisza­bott bör­tön­bün­te­té­sé­ből 2022-ben sza­ba­dult - 2023 novem­be­ré­ben az egyik cso­mag­kül­dő szol­gá­lat kapos­vá­ri depó­já­ban dol­go­zott futár­ként. A vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy az ügy­fe­lek­nek sike­re­sen kéz­be­sí­tett, kész­pénz­zel kifi­ze­tett után­vé­tes cso­ma­gok vétel­árát meg­tart­ja magá­nak. A férfi elha­tá­roz­ta azt is, hogy a sik­kasz­tást úgy fogja lep­lez­ni, hogy a kéz­be­sí­tett cso­ma­gok vonal­kó­dos cím­ké­it a kéz­be­sí­tés előtt lefény­ké­pe­zi, kinyom­tat­ja, és azo­kat az álta­la össze­ál­lí­tott érték­te­len cso­ma­gok­ra ragaszt­ja fel, ami­ket kéz­be­sí­tet­len­ként vissza fog vinni a mun­kál­ta­tó telephelyére.

A vád­lott ezzel a mód­szer­rel néhány nap alatt az után­vé­tes cso­ma­gok ellen­ér­té­ké­ből közel 700.000 forin­tot sik­kasz­tott el, ille­tő­leg hat kéz­be­sí­té­si cím­két hami­sí­tott meg. A férfi végül úgy bukott le, hogy az egyik vásár­ló a vád­lott által tény­le­ge­sen kéz­be­sí­tett cso­mag­gal kap­cso­la­to­san panaszt tett, illet­ve a depó­ba vissza­vitt cso­ma­go­kon vég­zett ellen­őr­zés során a mun­kál­ta­tó ész­lel­te, hogy a férfi által kéz­be­sí­tés­re átvett, majd vissza­vitt cso­ma­gok súlya nem egye­zik meg.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint a mun­kál­ta­tó­já­nak oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re tett indítványt.