Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség » Ügyészi indítványra másodfokon súlyosabb ítélet a pécsi késelő ügyében- a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Pécsi Íté­lő­táb­la súlyo­sí­tot­ta annak a fia­tal pécsi fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki 2015 júni­u­sá­ban két embert kés­sel élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tett.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor 17 éves egy­ko­ri ököl­ví­vó tár­sa­i­val Pécs bel­vá­ro­sá­ban szó­ra­ko­zott, ita­lo­zott, majd egy ismert szó­ra­ko­zó­hely előtt egy arra sétá­ló sze­mélyt egy föld­ről fel­ra­ga­dott bot­tal meg­ütött. Ezt köve­tő­en a bán­tal­ma­zást szá­mon kérő egyik szem­ta­nút négy tár­sá­val ököl­lel ütle­gel­ni, majd rug­dos­ni kezd­te, és rátá­madt a föl­dön fekvő férfi segít­sé­gé­re siető másik járó­ke­lő­re is. A vere­ke­dés során a vád­lott a zse­bé­ből elő­vett kés­sel a sér­tet­tet 4 alka­lom­mal hátba, a segít­sé­gé­re siető fér­fit pedig hasba szúr­ta. A sér­tet­tek 8 napon túl gyó­gyu­ló, köz­vet­len élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ved­tek, ami egyi­kük­nél mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal is járt.

Az első­fo­kú bíró­ság a kése­lő bűnös­sé­gét – a vád­dal egye­ző­en – több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben álla­pí­tot­ta meg. Ezért 7 év 10 hónap vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. Tár­sa­i­val szem­ben cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság és testi sér­tés miatt vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki.

Az ügyész a két embert súlyo­san meg­se­be­sí­tő vád­lott bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sa iránt jelen­tett be fel­leb­be­zést, melyet a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tott. A Pécsi Íté­lő­táb­la az ügy mai napon tar­tott másod­fo­kú tár­gya­lá­sán - az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve - a vád­lott bün­te­té­sét 9 év sza­bad­ság­vesz­tés­re súlyo­sí­tot­ta.