Főoldal » Archív » Ügyészi intézkedési lehetőségek a családon belüli erőszak visszaszorítása érdekében

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­sé­gi Köz­jo­gi Szak­ágá­nak kiemelt fel­ada­ta a pol­gá­ri nem­pe­res eljá­rá­sok­ban való rész­vé­tel.

Az élet­hez, a testi épség­hez és a mél­tó­ság­hoz való alap­ve­tő embe­ri jogok védel­mé­re szü­le­tett meg a hoz­zá­tar­to­zók közöt­ti erő­szak miatt alkal­maz­ha­tó távol­tar­tás­ról szóló 2009. évi LXXII. tör­vény. A jog­sza­bály értel­mé­ben a bán­tal­ma­zás nem­csak fizi­ká­lis lehet, annak minő­sül a csa­lád­ta­gok meg­fé­lem­lí­té­se, ter­ro­ri­zá­lá­sa és kiszol­gál­ta­tott hely­ze­té­nek kihasz­ná­lá­sa is.

A fel­me­rült konf­lik­tust köve­tő­en a rend­őr­ség kez­de­mé­nye­zé­sé­re hiva­tal­ból vagy a sérel­met szen­ve­dett hoz­zá­tar­to­zó kérel­mé­re indul meg az eljá­rás a pol­gá­ri bíró­sá­gon.

A fenti jog­sza­bály és az ügyész­ség­ről szóló tör­vény fel­ha­tal­ma­zá­sa alap­ján a köz­jo­gi szak­ág­ban tevé­keny­ke­dő ügyé­szek a pol­gá­ri bíró­ság előtt meg­elő­ző távol­tar­tás elren­de­lé­sé­re irá­nyu­ló nem­pe­res eljá­rás­ban fel­lép­het­nek. Az ügyész ezt a jogát a nők, a gye­re­kek, a fogya­ték­kal élők, idős­ko­rú­ak, mint hely­ze­tük­nél, álla­po­tuk­nál fogva kiszol­gál­ta­tott sze­mé­lyek, jogi védel­me érde­ké­ben gya­ko­rol­ja.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ágá­ban fel­ada­tot ellá­tó ügyé­szek 2019-ben a megyé­ben műkö­dő járás­bí­ró­sá­gok előtt indult össze­sen száz­öt­ven nem­pe­res eljá­rás közül kilenc­ven­ben jelen­tet­ték be fel­lé­pé­sü­ket és indít­ványt tet­tek a meg­elő­ző távol­tar­tás bírói elren­de­lé­sé­re. Ezek­ben az ügyek­ben a járás­bí­ró­sá­gok az ügyé­szi állás­pon­tot oszt­va elren­del­ték a meg­elő­ző távol­tar­tást, amely maxi­mum hat­van napig tart­hat.

A meg­elő­ző távol­tar­tás átme­ne­ti­leg kor­lá­toz­za a bán­tal­ma­zó fél tar­tóz­ko­dá­si helye sza­bad meg­vá­lasz­tá­sá­nak jogát, a szü­lői fel­ügye­le­ti jogát és a kis­ko­rú gyer­me­ké­vel való kap­cso­lat­tar­tá­si jogát. A bíró­ság azt is elren­del­he­ti, hogy a bán­tal­ma­zó fél nem keres­he­ti fel gyer­me­ke nevelési–oktatási intéz­mé­nyét vagy hoz­zá­tar­to­zó­ja mun­ka­he­lyét.

Amennyi­ben a bán­tal­ma­zó fél az elő­írt maga­tar­tá­si sza­bá­lyo­kat meg­sze­gi, sza­bály­sér­tést követ el, amely miatt elzá­rás bün­te­tés is kiszab­ha­tó.