Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Ügyészségi indítványra soha többet nem tarthat kutyát - fotóval - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Pol­gá­ri úton is jog­erős dön­tés szü­le­tett annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki kutyá­ja bán­tal­ma­zá­sá­ért koráb­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést kapott.

A férfi ellen a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség 2022 szep­tem­be­ré­ben emelt vádat, ami­ért 2021. ápri­lis 27. nap­ján az ott­ho­ná­ban tar­tott 1 éves keve­rék kan kutyá­ját egy éles esz­köz­zel több­ször, indo­ko­lat­la­nul, olyan erő­vel fejen ütöt­te, hogy az állat kopo­nyá­ján 5 cm hosszú­sá­gú és 2 cm mély­sé­gű vérző nyílt seb kelet­ke­zett. A bán­tal­ma­zott kutya elsza­ladt gaz­dá­ja elől, az egyik állat­vé­dő ala­pít­vány mun­ka­tár­sai talál­ták meg és gon­dos­kod­tak a sür­gős állat­or­vo­si ellá­tá­sá­ról, gyógykezeléséről.

Az ütle­ge­lés az ebnek külö­nös szen­ve­dést, nagy­fo­kú fáj­dal­mat oko­zott, vala­mint a vád­lott által mért üté­sek alkal­ma­sak vol­tak arra is, hogy az állat mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dá­sát, végső soron pusz­tu­lá­sát okozzák.

A bün­te­tő­bí­ró­ság állat­kín­zás miatt 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a fér­fit, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 év pró­ba­idő­re felfüggesztette.

Az álla­tok védel­mé­ről és kímé­le­té­ről szóló tör­vény értel­mé­ben az ügyész jogo­sult pert indí­ta­ni az állat­tar­tó eltil­tá­sa iránt, ennek meg­fe­le­lő­en a Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi szak­ága kere­set­tel élt férfi ellen, aki az álla­tok kímé­le­té­re és védel­mé­re vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat olyan súlyo­san meg­sér­tet­te, hogy emi­att alkal­mat­lan az ebtartásra.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék meg­küld­te az alpe­res­nek a kere­set­le­ve­let, egy­út­tal fel­hív­ta, hogy 45 napon belül ter­jessze elő az alaki és érde­mi véde­ke­zést tar­tal­ma­zó írás­be­li ellenkérelmét.

Mivel az alpe­res a meg­adott határ­időn belül sem­mi­lyen nyi­lat­ko­za­tot, ellen­ké­rel­met nem tett, a bíró­ság a pol­gá­ri per­rend­tar­tás­ról szóló tör­vény alap­ján a kere­se­ti kére­lem­nek meg­fe­le­lő­en bíró­sá­gi meg­ha­gyás­sal vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta az ebtar­tás­tól, vala­mint köte­lez­te 36.000 forint eljá­rá­si ille­ték meg­fi­ze­té­sé­re is.

A bíró­sá­gi meg­ha­gyás ellen sem az ügyész­ség, sem az állat tartó férfi nem élt ellent­mon­dás­sal, így az jog­erő­re emel­ke­dett és vég­re­hajt­ha­tó­vá vált.