Főoldal » Hírek » Újabb bűnügyi akció az ártándi határrendészek vesztegetési ügyében - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­ta­tott nyo­mo­zá­sá­ban, újabb öt határ­ren­dész és két civil sze­mély őri­ze­tét ren­del­ték el.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint a Bihar­ke­resz­tes Határ­ren­dé­sze­ti Kiren­delt­ség állo­má­nyá­ba tar­to­zó határ­ren­dé­szek a szol­gá­la­ta­ik során rend­sze­re­sen kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­tek el azzal, hogy az átke­lő­he­lyen átuta­zók­tól vesz­te­ge­té­si pénzt fogad­tak el, majd az össze­gyűj­tött kész­pénzt a szol­gá­la­tot köve­tő­en egy­más között elosz­tot­ták.

Az ügyész­ség a 2023. már­ci­us 7-én tar­tott bűn­ügyi akció után ma, 9 hely­szí­nen újabb össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket foly­tat amely­nek célja rész­ben bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök meg­szer­zé­se, rész­ben pedig vagyon­el­kob­zás alá eső vagyon meg­ta­lá­lá­sa és biz­to­sí­tá­sa.

Az össze­han­golt akci­ó­ban az ügyész­ség fel­ké­ré­sé­re részt vesz a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat, a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hiva­ta­la, a Készen­lé­ti Rend­őr­ség, a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont, a Hajdú-Bihar, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság állo­má­nya.

A nyo­mo­zó ügyész­ség ma haj­nal­ban elren­del­te 7 újabb elkö­ve­tő őri­ze­tét, az eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek jelen­leg is folya­mat­ban van­nak.

A nyo­mo­zás koráb­bi sza­ka­szá­ban gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott sze­mé­lyek közül 2 fő bűn­ügyi fel­ügye­le­tét és továb­bi 16 hiva­ta­los sze­mély letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el a bíró­ság, amely utób­bi kény­szer­in­téz­ke­dést ügyé­szi indít­vány­ra újabb 3 hónap­pal hosszab­bí­tott meg a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mé­nyek itt érhe­tő­ek el:

https://ugyeszseg.hu/orizetben-a-vesztegetessel-gyanusitott-17-hatarrendesz-fotokkal-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/az-ugyeszseg-inditvanyozta-az-artandi-hatarrendeszek-letartoztatasat-videoval-fotokkal-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/