Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Újabb három férfi letartóztatását indítványozza az érdi tömegverekedés kapcsán a Pest Megyei Főügyészség

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta továb­bi három férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik szin­tén részt vet­tek az érdi ben­zin­kú­ton kiala­kult tömeg­ve­re­ke­dés­ben, amely­nek során egy ember meghalt.

 Egy enyin­gi és egy érdi nagy­csa­lád tag­jai között 2020. júli­us 30-án, az esti órák­ban egy érdi ben­zin­kú­ton tömeg­ve­re­ke­dés tört ki, amely­nek során a két csa­lád tag­jai külön­bö­ző ütleg­gel, illet­ve szúró-vágó esz­kö­zök­kel estek egy­más­nak. Vol­tak közü­lük olya­nok is, akik autó­ju­kat is fegy­ver­ként hasz­nál­va ütöt­tek el másokat.

A konf­lik­tus során az egyik enyin­gi érdek­kör­be tar­to­zó sze­mély egy hegyes esz­köz­zel szív­tá­jé­kon szúr­ta az egyik érdi csa­lád­ta­got, aki rövid idő­vel később elhunyt.

A több per­cig tartó össze­csa­pás után az enyin­gi csa­lád tag­jai gép­ko­csi­val elhagy­ták a hely­színt, de távo­zás köz­ben az érdi csa­lád tag­jai meg­ron­gál­ták az elhaj­tó autókat.

Koráb­ban tizen­két sze­mély letar­tóz­ta­tá­sát már elren­del­ték az ügy­ben. Most újabb három sze­mélyt sike­rült beazo­no­sí­ta­nia és elfog­nia a nyo­mo­zó hatóságnak.

Ezen sze­mé­lyek egyi­ke egy kerék­kulccsal leütöt­te a másik csa­lád egy tag­ját és elvet­te a nála levő vas­vil­lát, majd ezzel a vas­vil­lá­val kez­dett el szur­kál­ni. A másik két elfo­gott férfi pedig egy-egy kihe­gye­zett farúd­dal a kezé­ben támad­ta meg az ellen­ke­ző érdek­kör­be tar­to­zó csa­lád tagjait.

A három újabb elkö­ve­tőt az ügy­ben cso­por­to­san, a köz­nyu­gal­mat súlyo­san meg­za­var­va, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A Pest Megyei Főügyész­ség ügye­le­te – a koráb­ban elfo­gott elkö­ve­tők­höz hason­ló­an – indít­ványt tett a három férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re, mivel sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén vonat­ko­zá­suk­ban fenn­áll a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek illet­ve a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.