Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Újabb őrizetbe vétel az úgynevezett Czeglédy-ügyben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a mai napon indít­ványt tett egy újabb gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re a nyo­mo­zá­si bíró felé az úgy­ne­ve­zett Czeglédy-ügyben. 

A gyanú sze­rint a férfi a Dr. Czeg­lédy Csaba által veze­tett bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként, mint­egy a bűn­szer­ve­ze­tet veze­tő gya­nú­sí­tott bizal­ma­sa­ként vett részt a szer­ve­zet műkö­dé­sé­ben, így koor­di­ná­ló sze­re­pet töl­tött be, a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­nek irány­mu­ta­tá­sa alap­ján, a szer­ve­zet ala­cso­nyabb szint­jén lévő sze­mé­lyek irá­nyí­tá­sá­ban, a külön­bö­ző ható­sá­gok eljá­rá­sa­i­ban fel­me­rü­lő prob­lé­mák elin­té­zé­sé­ben. Ebben a kör­ben tar­tot­ta a kap­cso­la­tot a szer­ve­zet külön­bö­ző szint­je­in elhe­lyez­ke­dő gya­nú­sí­tot­tak­kal, biz­to­sí­tot­ta a szer­ve­zet folya­ma­tos műkö­dé­sé­hez szük­sé­ges fel­té­te­le­ket, mind sze­mé­lyi, mind tár­gyi esz­kö­zök tekintetében. 

 A 2013 és 2016 között műkö­dő és Dr. Czeg­lédy Csaba által veze­tett bűn­szer­ve­zet az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek álta­lá­nos for­gal­mi adó adó­nem­ben diák­mun­ká­sok köz­ve­tí­té­sé­vel össze­füg­gés­ben mint­egy 1,8 mil­li­árd forint, míg sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó adó­nem­ben mint­egy 1,3 mil­li­árd forint, így mind­össze­sen az eddi­gi ada­tok sze­rint 3,1 mil­li­árd forint össze­gű vagyo­ni hát­rányt okozott. 

 A főügyész­ség az újabb gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét a szö­kés, elrej­tő­zés, bűn­is­mét­lés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja előtt. 

 Az indít­vány tár­gyá­ban a bíró­ság a mai napon fog dön­tést hozni.