Főoldal » Hírek » Újabb unokázós csaló került lakat alá - rendőrségi fotóval és videóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a 29 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki uno­ká­zós csa­lók által kicsalt pén­ze­ket vett át az idős sértettektől.

2021. júni­us 3. és 7. napja között uno­ká­zós csa­lók hív­tak fel idős sér­tet­te­ket, magu­kat a sér­tet­tek lányá­nak, uno­ká­já­nak kiad­va, azzal, hogy komoly bajba kerül­tek emi­att sür­gő­sen pénz­re van szükségük.

A csa­lók min­den eset­ben azt mond­ták a sér­tet­tek­nek, hogy a pénzt az autó­val oda­ér­ke­ző férfi isme­rő­sük­kel küld­jék el, a most letar­tóz­ta­tott sofőr fel­ada­ta volt, hogy a 460.000 és 1.000.000 forint közöt­ti össze­ge­ket ország­szer­te átve­gye a téve­dés­be ejtett aggó­dó idősektől.

A fér­fit a nyo­mo­zó ható­ság csa­lás bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, az ügyész­ség a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se és a bűn­is­mét­lés elke­rü­lé­se miatt tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, melyet a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság egy hónap­ra el is rendelt.

A vég­zést az ügyész tudo­má­sul vette, ám elle­ne a gya­nú­sí­tott és védő­je is fel­leb­be­zést jelen­tett be, ezért a dön­tés még nem végleges.

A rend­őr­ség által készí­tett fény­ké­pes beszá­mo­ló és videó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nograd-megyei-rendorok-unokazos-csalok-20