Főoldal » Hírek » Az Egyesült Királyságból irányították az unokázós csalásokra specializálódott bűnszervezetet - rendőrségi videóval - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség - töb­bek között - minő­sí­tett csa­lá­sok és pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy bűn­szer­ve­zet 15 tagja ellen, akik un. uno­ká­zós csa­lá­so­kat való­sí­tot­tak meg.

A vád sze­rint a bűn­szer­ve­ze­tet az Egye­sült Király­ság­ban tar­tóz­ko­dó 43 éves - bün­te­tett elő­éle­tű, több­szö­rös és külö­nös vissza­eső - sajó­ka­zai, és egy 29 éves - bün­te­tett elő­éle­tű - kazinc­bar­ci­kai férfi irá­nyí­tot­ta, míg a töb­bi­e­ket Magyar­or­szá­gon élő roko­na­ik szer­vez­ték be uta­sí­tá­sa­ik alap­ján.

A bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­nek mód­sze­re az volt, hogy az Egye­sült Király­ság­ban tar­tóz­ko­dó két férfi tele­fo­non kap­cso­lat­ba lépett Magyar­or­szá­gon élő idős­ko­rú, könnyeb­ben meg­té­veszt­he­tő sze­mé­lyek­kel, majd köze­li hoz­zá­tar­to­zó­nak vagy azok által meg­bí­zott sze­mély­nek adták ki magu­kat. Az elkö­ve­tők azt állí­tot­ták, hogy a sér­tet­tek roko­na nagy kár­ral - sok­szor gyer­mek­ko­rú sze­mély sérü­lé­sé­vel - járó köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet oko­zott. Emi­att sür­gő­sen nagyobb össze­gű pénz­re van szük­ség a kár azon­na­li ren­de­zé­se cél­já­ból, továb­bá azért, hogy ne érte­sít­sék a ható­sá­go­kat, és ne legyen a hoz­zá­tar­to­zó­ra nézve komo­lyabb követ­kez­mé­nye a bal­eset­nek. A ter­hel­tek több­ször úgy tet­tek, mint­ha átad­ták volna a tele­font a bal­eset­ben részes gép­ko­csi veze­tő­jé­nek, a hely­szí­nen lévő men­tős­nek, autó­men­tő­nek vagy rend­őr­nek, aki meg­erő­sí­tet­te a kita­lált tör­té­ne­tet. A fér­fi­ak azt kér­ték a sér­tet­tek­től, hogy a pénzt, illet­ve az éksze­re­ket készít­sék össze, ami­kért rövid időn belül egy jó barát­ju­kat kül­dik, aki elvi­szi azt a bal­eset hely­szí­né­re. A vád­lot­tak a sér­tet­te­ket folya­ma­to­san szó­val tar­tot­ták azért, hogy hoz­zá­tar­to­zó­i­kat ne tud­ják érte­sí­te­ni.

Ezután a fér­fi­ak tele­fon­ról fel­hív­ták a sér­tett lak­cí­me köze­lé­ben tar­tóz­ko­dó bűn­tár­sa­i­kat, majd a futár a veze­tők uta­sí­tá­sá­ra a meg­adott címre ment. A meg­té­vesz­tett sér­tet­tek­től átvet­te a kész­pénzt, és az éksze­re­ket, közöl­te velük, hogy siet a bal­eset hely­szí­né­re, majd távo­zott. Mind­eköz­ben a futár társa a sér­tet­tek lakó­he­lyé­nek a köze­lé­ben autó­val vára­ko­zott, majd miu­tán a futár vissza­tért, a hely­színt elhagy­ták.

A bűn­cse­lek­mé­nyek­ből szár­ma­zó pénz nagy részét – az elkö­ve­tés­ben részt vevők­nek tör­té­nő „leosz­tást” köve­tő­en – az Egye­sült Király­ság­ban tar­tóz­ko­dó fér­fi­ak sze­rez­ték meg a pénz kijut­ta­tá­sá­hoz beszer­ve­zett csa­lád­tag­ja­ik köz­re­mű­kö­dé­se révén.

A ter­hel­tek 2019. decem­ber 19-e és 2020. janu­ár 30-a között 10 eset­ben jár­tak siker­rel, az áldo­za­tok­nak 140.000 - 3.200.000 forint kárt okoz­tak, össze­sen közel 10.000.000 forin­tot zsák­má­nyol­tak. Ezen felül a nyo­mo­zók 57 olyan ese­tet tár­tak fel, ami­kor a csa­lók pró­bál­koz­tak, de nem jár­tak siker­rel, mert a sér­tett ész­lel­te, hogy csa­lók­kal áll szem­ben, továb­bá nem volt pénze, ille­tő­leg más érté­ke.

A járá­si ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság nyolc ter­hel­tet fegy­ház­bün­te­tés­re, egy elkö­ve­tőt bör­tön­bün­te­tés­re ítél­jen, és tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Közü­lük öt vád­lot­tat a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től is tilt­son el, míg a több­szö­rös és külö­nös vissza­eső fér­fi­nál álla­pít­sa meg, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. Továb­bi hat ter­helt ese­té­ben a járá­si ügyész­ség pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.

Az ügyész­ség indít­vá­nya arra is kiter­jedt, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a ter­hel­te­ket az oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re, míg 600.000 forint ere­jé­ig az ügyész­ség vagyon­el­kob­zást  indít­vá­nyo­zott négy ter­helt­tel szem­ben.

A rend­őr­ség által az elfo­gás­ról készí­tett videó és a lefog­lalt érték­tár­gyak­ról készült fotók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

 https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-csalok-jottek-a-milliok-mentek#4