Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Újabb vádemelés a zöldség és gyümölcsimportőr bűnszervezetek ügyében – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben, bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás miatt emelt vádat egy 30 éves fér­fi­val, továb­bá közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt 4, álta­la név­le­ges cég­ve­ze­tés­re fel­kért sze­méllyel szemben. 

A vád­irat sze­rint a férfi tevé­keny­sé­ge azok­hoz a magyar költ­ség­ve­tés­nek 2,3 mil­li­árd forin­tot meg­ha­la­dó vagyo­ni hát­rányt okozó bűn­szer­ve­ze­tek­hez kap­cso­ló­dik, ame­lyek – egy­más tevé­keny­sé­gét össze­han­gol­va – 2018 feb­ru­ár­já­tól 2019 júni­u­sá­ig az Euró­pai Unió más tag­ál­la­ma­i­ból zöld­sé­get és gyü­möl­csöt hoz­tak be Magyar­or­szág­ra. Az elkö­ve­tők a költ­ség­ve­tést meg­ká­ro­sí­tó módon impor­tőr és köz­ve­tí­tő cég­há­ló­za­tot, vala­mint a ható­sá­gok látó­kö­ré­ből rend­sze­re­sen eltű­nő, folya­ma­to­san cse­rélt cége­ket működtettek.

A 30 éves férfi biz­to­sí­tot­ta a bűn­szer­ve­ze­tek szá­má­ra a költ­ség­ve­té­si csa­lás elkö­ve­té­sé­hez szük­sé­ges, cég­ka­pu­val és bank­szám­lá­val is ren­del­ke­ző, fik­tív szám­lá­kat kiál­lí­tó cégek egy részét. A tár­sa­sá­gok élére a stró­ma­no­kat is ő kutat­ta fel, továb­bá ő is vett fel a cégek szám­lá­i­ra beér­ke­ző össze­gek­ből, majd azo­kat kész­pénz­ben vissza­jut­tat­ta a bűn­szer­ve­ze­ti veze­tők iro­dá­já­ba. A ter­helt továb­bá kép­vi­sel­te a cége­ket az áru­val kap­cso­la­tos magyar ható­sá­gi ellen­őr­zé­sek ese­tén, és olyan nyi­lat­ko­za­to­kat tett, ame­lyek­kel a tör­vé­nyes műkö­dés lát­sza­tát keltette.

Az idő­ben leg­utol­já­ra műkö­dő bűn­szer­ve­ze­tet veze­tő 53 éves férfi – az alap­ügy egyik vád­lott­ja – azért vonta be a 30 éves fér­fit is az elkö­ve­tés­be, mivel fia­ta­labb társa meg­fe­le­lő elkö­ve­tői tapasz­ta­lat­tal bírt. A fia­ta­labb férfi segí­tett kiépí­te­ni az 53 éves férfi által veze­tett bűn­szer­ve­zet üzle­ti körét, vala­mint infor­má­ci­ó­kat gyűj­tött a kon­ku­rens társaságokról.

A 30 éves férfi a nyo­mo­zás során Dubaj­ba szö­kött, majd később – miu­tán elle­ne nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­ran­csot is kibo­csá­tot­tak – haza­tért, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll. Vele szem­ben a főügyész­ség fegy­ház­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést és cég­ve­ze­tés­től eltil­tást, míg a továb­bi 4, közokirat-hamisítással vádolt, stró­man vád­lott egyi­ké­vel szem­ben pénz­bün­te­tést, a többi vád­lot­tal szem­ben elzá­rás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A főügyész­ség indít­ványt tett továb­bá arra is, hogy jelen ügyet – a szo­ros sze­mé­lyi és tár­gyi össze­füg­gés okán – a Fővá­ro­si Tör­vény­szék egye­sít­se a tár­sak ellen már tár­gya­lá­si szak­ban folya­mat­ban lévő bűn­ügy­höz, amely alap­ügyet érin­tő köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/vademeles-bunszervezetben-elkovetett-milliardos-vagyoni-hatranyt-okozo-koltsegvetesi-csalas-buntette-miatt-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/