Főoldal » Hírek » Vádemelés bűnszervezetben elkövetett, milliárdos vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A zöld­ség­ke­res­ke­del­mi szek­tor­ban épí­tet­tek ki fik­tív szám­lá­zá­son ala­pu­ló bűn­szer­ve­ze­te­ket a Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint. Az ügyész­ség 32 sze­mély ellen emelt vádat, akik közül 22 ter­helt­tel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za.

A 441 olda­las vád­irat lénye­ge sze­rint két 54 éves férfi 2018 feb­ru­ár­já­tól egy zöldség-gyümölcs keres­ke­de­lem­mel fog­lal­ko­zó bűn­szer­ve­ze­tet működ­te­tett, amellyel az Euró­pai Unió más tag­ál­la­ma­i­ból beszer­zett árut az irá­nyí­tá­suk alatt álló gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok nevé­ben egy fővá­ro­si pia­con érté­ke­sí­tet­ték. A keres­ke­dés során jelen­tős haszon­ra tet­tek szert, az érin­tett cégek nevé­ben adó­be­val­lást nem, vagy hamis tar­ta­lom­mal tet­tek, illet­ve  az adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­get úgy csök­ken­tet­ték, hogy fik­tív szám­lák ÁFA-tartalmát helyez­ték jog­ta­la­nul levo­nás­ba. A bűn­szer­ve­zet 2019 júni­u­sá­ig 2,3 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott a köz­pon­ti költ­ség­ve­tés­nek.

A bűn­szer­ve­zet­hez 2018 decem­be­ré­ben csat­la­ko­zott egy 50 éves férfi, aki töb­bek között jogi-pénzügyi taná­csok­kal, köny­ve­lő­je segít­sé­ge és egy cég ren­del­ke­zés­re bocsá­tá­sá­val műkö­dött közre az adó­el­ke­rü­lés­ben. A férfi a haszon­ból való, idő­sza­kon­ként meg­szer­zett része­se­dé­sét ,,becsü­let­nek” hívta. A nyo­mo­zó ható­ság a bűn­szer­ve­zet tevé­keny­sé­gét 2019 júni­u­sá­ban fel­szá­mol­ta. Ezután az 50 éves férfi lét­re­ho­zott egy újabb, zöldség-gyümölcs keres­ke­de­lem­mel fog­lal­ko­zó bűn­szer­ve­ze­tet, amely­nek irá­nyí­tá­sá­val 68 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott adó­csa­lás­sal. A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal pénz­ügyi nyo­mo­zói ennek a bűn­szer­ve­zet­nek a tevé­keny­sé­gét 2020 nya­rán szá­mol­ták fel.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az adó­csa­ló lán­co­la­tok­ban érin­tett 32 sze­mély ellen emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken, leg­több­jük­kel szem­ben bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa miatt, amely bűn­cse­lek­mé­nye­ket a tör­vény – a bűn­szer­ve­ze­ti és a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel – öttől huszon­egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­get. Az ügyész­ség 10 ügy­ve­ze­tőt közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol, a vád sze­rint ún. stró­ma­nok vol­tak.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság 22 vád­lot­tat ítél­jen fegy­ház­bün­te­tés­re, továb­bá pénz­bün­te­tés­re, tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, emel­lett egyes vád­lot­tak­nál a cég­ve­ze­tés­től, illet­ve a köny­ve­lői fog­lal­ko­zás­tól eltil­tást is indít­vá­nyo­zott. A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett vagyon­el­kob­zás­ra is több ingat­lan, jármű, érté­ke­sebb karóra, kész­pénz kap­csán.

A nyo­mo­zás ügy­ira­ta­i­ról készült ügyész­sé­gi fény­kép: