Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Újabb vádemelés egy, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) igazságügyi ajánlása alapján indult ügyben-a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

Bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett, külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge és szám­vi­tel rend­jé­nek meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség négy sze­mély ellen a Fővá­ro­si Törvényszéken.

Az ügy­ben az OLAF főigaz­ga­tó­já­nak igaz­ság­ügyi aján­lá­sa alap­ján, a Nem­ze­ti Fej­lesz­té­si Ügy­nök­ség által kiírt, köz­be­szer­zé­si, jogi és műszaki-szakmai szak­ér­tői tanács­adás beszer­zé­sé­re irá­nyu­ló köz­be­szer­zé­si eljá­rás­sal, illet­ve annak meg­va­ló­sí­tá­sá­val kap­cso­lat­ban az OLAF által meg­fo­gal­ma­zott meg­ál­la­pí­tá­sok és kifo­gá­sok vizs­gá­la­ta érde­ké­ben került sor a nyo­mo­zás elrendelésére.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a köz­be­szer­zé­sen nyer­tes kon­zor­ci­um egyik alvál­lal­ko­zó cégé­nek ügy­ve­ze­tő­je – annak érde­ké­ben, hogy bevé­te­lei után az álta­lá­nos for­gal­mi adó, vala­mint tár­sa­sá­gi adó befi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gét jog­el­le­ne­sen csök­kent­se – 2011 és 2013 között három gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügy­ve­ze­tő­jé­től valót­lan tar­tal­mú költ­ség­szám­lá­kat szer­zett be, és állí­tott a köny­ve­lé­sé­be, ame­lyek mögött tény­le­ges gaz­da­sá­gi ese­mé­nyek nem áll­tak. A cse­lek­mény a költ­ség­ve­tés­nek – ÁFA és tár­sa­sá­gi adó­nem­ben – közel 84 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okozott.

A valót­lan tar­tal­mú szám­lák­nak a köny­ve­lé­sé­be tör­tént beál­lí­tá­sá­val az ügy­ve­ze­tő a szám­vi­te­li tör­vény­ben elő­írt bizony­la­ti ren­det is meg­sér­tet­te, amellyel mind­há­rom üzle­ti évet érin­tő­en a gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­gé­nek valós és meg­bíz­ha­tó képét lénye­ge­sen befo­lyá­so­ló hibát köve­tett el.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az ügy­ve­ze­tőt és egy tár­sát – aki több mint 70 mil­lió forint adó­tar­ta­lom­mal állí­tott ki valót­lan szám­lá­kat – vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, és köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a másik két vád­lot­tat pedig fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­je. A nyo­mo­zó ügyész­ség ezen túl­me­nő­en azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­ta­kat tilt­sa el gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő tiszt­ség­vi­se­lői fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól és ítél­je őket pénzbüntetésre.