Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Utánvétes levélben adta fel a biofüvet a vevőinek- A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Vádat emelt a Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség keres­ke­dés­sel, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt egy 37 éves férfi ellen, aki 2017. novem­ber és decem­ber hónap­ja­i­ban össze­sen 1651 darab után­vé­tes pos­tai kül­de­mény­ben mint­egy 24,5 mil­lió forint érté­kű bio­fü­vet érté­ke­sí­tett a vevő­i­nek.

A vád­irat sze­rint a férfi mód­sze­re az volt, hogy isme­ret­le­nül maradt bűn­tár­sa­i­val egy websho­pot működ­tet­tet, ahol külön­bö­ző, de a rend­sze­res fogyasz­tók körök­ben ismert  fan­tá­zia­ne­ve­ken hir­det­te az árut.

A vád­lott a cso­ma­go­kat két buda­pes­ti pos­ta­fi­ók­ban adta fel az ország min­den pont­já­ra a meg­ren­de­lő­i­nek,  a borí­té­ko­kon valót­lan fel­adói ada­to­kat sze­re­pel­te­tett és mivel  nagy for­gal­mat lebo­nyo­lí­tó ügy­fél­ként a pos­tai dol­go­zók­kal rend­sze­re­sen talál­ko­zott, ezért nekik is álné­ven mutat­ko­zott be.

A töké­le­tes kons­pi­rá­ció érde­ké­ben továb­bá a vevők által a pos­tá­nak után­vét­tel kifi­ze­tett vétel­árat a vád­lott és isme­ret­le­nül maradt bűn­tár­sai egy nő nevé­re nyi­tott bank­szám­lá­ra utal­tat­ták a pos­tá­val, majd a pénzt a lelep­le­ző­dés elke­rü­lé­se érde­ké­ben bank­kár­tya hasz­ná­la­tá­val vet­ték fel.

A bűncselekmény-sorozat elkö­ve­té­sé­nek két eset vetett véget.

Az egyik az volt, hogy a pos­tai fel­dol­go­zás során meg­sé­rült egy levél­kül­de­mény és annak tar­tal­ma gya­nús lett az éppen akkor szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő pos­tai dol­go­zó­nak, aki érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get.

Egy másik – mis­kol­ci - eset­ben pedig  a pos­tai kül­de­mé­nye­ket jöve­dé­ki szem­pont­ból ellen­őr­ző NAV ille­té­ke­sei fog­tak gya­nút, majd a kábítószer-kereső szol­gá­la­ti kutyá­juk jel­zést is adott a kül­de­mény való­szí­nű­sít­he­tő tar­tal­má­ról.

A nyo­mo­zó ható­ság a pos­tai adat­bá­zis­ból azo­nos álné­ven tör­tént cso­mag­fel­adá­so­kat azo­no­sí­tot­ta és végül a nyo­mo­zók így tud­ták bizo­nyí­ta­ni a más­fél ezret is meg­ha­la­dó eset­szá­mot.

A 2018. már­ci­u­sá­ig letar­tóz­ta­tás­ban, jelen­leg sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lott tet­tét a tör­vény 2-8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni.