Főoldal » Archív » Ütötte, harapta a rendőröket a falunapon

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség Ügyész­sé­gi Nyo­mo­zá­sok Cso­port­ja vádat emelt azzal a doma­szé­ki fér­fi­val szem­ben, aki a tava­lyi falu­na­pon bán­tal­maz­ta a vele szem­ben intéz­ke­dő rendőröket. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. júli­us 23-án, éjjel három­kor, isme­rő­sé­vel sétált haza­fe­lé, majd meg­áll­tak a szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őrök autó­ja mel­lett, akik tart­va az eset­le­ges ron­gá­lás­tól, meg­szó­lí­tot­ták őket. A vád­lott ekkor kifo­gá­sol­ta a rend­őri intéz­ke­dést és ordí­toz­ni kez­dett a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó öt rend­őr­rel. A vád­lott a rend­őrök édes­any­ját szid­ta, nemi iden­ti­tá­suk­ra tett kije­len­té­se­ket, közöl­te azt is, kirú­gat­ja őket, nem tud­ják ki ő, őt nem lehet előállítani. 

A rend­őrök több­ször fel­szó­lí­tot­ták, hogy hagy­jon fel maga­tar­tá­sá­val, majd közöl­ték vele, bűn­cse­lek­ményt követ el és elő­ál­lít­ják. A vád­lott a fel­szó­lí­tás­nak nem enge­del­mes­ke­dett, ezért a rend­őrök testi kény­szert alkal­maz­tak vele szem­ben, föld­re vit­ték, majd mivel ellen­állt, és pró­bál­ta a keze­it kihúz­ni a fogás­ból, aka­dá­lyoz­ta a bilin­cse­lést, vele szem­ben gáz­sprayt alkal­maz­tak. Miu­tán sike­rült meg­bi­lin­csel­ni a vád­lot­tat, a jár­őr­au­tó hátsó ülé­sé­re ültet­ték, ekkor meg­bi­lin­cselt keze­i­vel gyom­ron ütöt­te az egyik rend­őrt, miköz­ben Sze­ged­re indul­tak vele. 

A vád­lott a szi­dal­ma­zást és a becs­mér­lő kije­len­té­se­ket a jár­őr­au­tó­ban is foly­tat­ta, közöl­te a rend­őrök­kel, hogy keve­sek, öten sem bír­nak el vele, vala­mint, hogy egy nap alatt meg­ke­res annyit, mint ők egy hónap alatt. Mivel a vád­lott folya­ma­to­san ellen­állt, a biz­ton­sá­gi övét bekap­csol­ni nem lehe­tett, keze­i­vel, lába­i­val tovább kapá­ló­zott, így a biz­ton­sá­gos szál­lí­tás érde­ké­ben meg­pró­bál­ták őt mell­ka­sá­nál fogva a hátsó ülés­hez nyom­ni. Ekkor egy alka­lom­mal a vád­lott az intéz­ke­dő rend­őr alkar­já­ba hara­pott és őt arcon is ütöt­te. A vád­lot­tat ezen körül­mé­nyek között sike­rült a Sze­ge­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra előállítani. 

A bán­tal­ma­zás miatt az egyik rend­őr az arc, a has és a jobb alkar zúzó­dá­sos sérü­lé­se­it szen­ved­te el, melyek nyolc napon belül gyógyulnak.

A járá­si és nyo­mo­zó ügyész­ség a vád­lot­tat hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel, vala­mint öt rend­be­li becsü­let­sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.