Főoldal » Hírek » Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség az „ördög ügyvédje”-ként ismert ügyben

A vád sze­rint egy ügy­véd fog­lal­ko­zá­sú férfi, egy több­szö­rö­sen bün­te­tett társa segít­sé­gé­vel külön­le­ges sze­mé­lyes ada­to­kat tar­tal­ma­zó, sze­xu­á­lis tar­tal­mú fénykép-, illet­ve vide­ó­fel­vé­te­le­ket hozott nyil­vá­nos­ság­ra az inter­ne­ten, ami­vel az érin­tet­tek­nek jelen­tős érdek­sé­rel­met okozott.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az ügy­véd fog­lal­ko­zá­sú vád­lott kéré­sé­re társa, az ügy másik vád­lott­ja, 2019. szep­tem­ber­ben az egyik inter­ne­tes közös­sé­gi háló­za­ton lét­re­ho­zott egy pro­filt, majd azon keresz­tül, ugyan­azon a közös­sé­gi háló­za­ton egy olyan oldalt, amely­nek meg­ne­ve­zé­sét a későb­bi­ek­ben az ügy­véd fog­lal­ko­zá­sú vád­lott „Az ördög ügy­véd­je” -re változtatta.

Társa a későb­bi­ek során ehhez a közös­sé­gi oldal­hoz kap­cso­ló­dó­an hir­de­té­se­ket is kért, ame­lye­ket a jogász vád­lott által ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tott bank­kár­tyá­val fize­tett ki.

Az inter­ne­tes közös­sé­gi oldal lét­re­ho­zá­sá­nak és hir­de­té­sé­nek a célja az volt, hogy az ezt köve­tő­en nyil­vá­nos­ság­ra hozott, sze­xu­á­lis tar­tal­mú, komp­ro­mit­tá­ló fel­vé­te­le­ket az inter­net­hasz­ná­lók minél szé­le­sebb kör­ben meg­is­mer­jék. Mivel azon­ban a közös­sé­gi olda­lon sze­xu­á­lis tar­tal­mú fel­vé­te­lek köz­zé­té­te­le nem enge­dé­lye­zett, ezért a fel­vé­te­le­ket elő­ször az e cél­ból lét­re­ho­zott web­he­lye­ken hozta nyil­vá­nos­ság­ra az ügy­véd fog­lal­ko­zá­sú vád­lott, majd a web­ol­da­lak link­jét osz­tot­ták meg a közös­sé­gi olda­lon, mint köz­ve­tí­tő csatornán.

Az ügy­véd a vád sze­rint 2019. októ­ber 2. és októ­ber 9. napja között, az ebből a cél­ból lét­re­ho­zott web­he­lye­ken, inter­ne­tes olda­la­kon napon­ta köz­zé­tett blog­be­jegy­zé­sek­ben hozta nyil­vá­nos­ság­ra az ügy tár­gyát képe­ző komp­ro­mit­tá­ló fény­ké­pe­ket, vide­ó­fel­vé­te­le­ket. Volt olyan vide­ó­fel­vé­tel, amit egy por­nog­ráf jel­le­gű inter­ne­tes olda­lon hozott nyil­vá­nos­ság­ra, amely­nek link­jét köz­zé­tet­te az emlí­tett web­he­lye­ken, annak link­jét pedig meg­osz­tot­ta a közös­sé­gi olda­lon. A web­ol­dal link­jét több eset­ben - kéré­sé­re - a vádlott-társa osz­tot­ta meg a közös­sé­gi oldalon.

Az ügy­véd vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel 9 sze­mély arc­kép­má­sát, mint külön­le­ges sze­mé­lyes ada­tát, vala­mint közü­lük 6 sze­mély nemi élet­re vonat­ko­zó külön­le­ges sze­mé­lyes ada­tát kezel­te jogo­su­lat­la­nul, amellyel jelen­tős érdek­sé­rel­met oko­zott. Cse­lek­mé­nyé­hez a társa szán­dé­ko­san segít­sé­get nyújtott.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­vé­det és több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű tár­sát 9 rend­be­li külön­le­ges sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja, amit ez utób­bi bűn­se­géd­ként köve­tett el. A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­sel a jogász vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést, több­szö­rös vissza­eső tár­sá­val szem­ben pedig fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.