Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Vádat emelt az ügyészség a szélsőséges ideológiai indíttatású, budapesti támadások ügyében – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt három kül­föl­di állam­pol­gár­ral szem­ben, akik egy bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként vet­tek részt a 2023 feb­ru­ár­já­ban tör­tént buda­pes­ti táma­dá­sok­ban, ame­lyek­nek össze­sen 9 áldo­za­ta volt.

A vád­irat sze­rint egy német férfi - akit Német­or­szág­ban euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs kiadá­sá­val köröz­nek - az élet­tár­sá­val együtt, 2017 évtől kez­dő­dő­en Lip­csé­ben, egy szél­ső­sé­ges bal­ol­da­li ideo­ló­gi­á­val szim­pa­ti­zá­ló szer­ve­ze­tet hozott létre, amely­nek a vád­lot­tak - köz­tük egy német férfi már a kez­de­tek­től, vala­mint később csat­la­koz­va egy német és egy olasz nő - is tag­jai vol­tak.

A szer­ve­zet tag­jai egyet­ér­tet­tek abban, hogy a szél­ső­jobb­ol­da­li szim­pa­ti­zán­sok­kal szem­ben, erő­szak­kal kell fel­ven­ni az ideo­ló­gi­ai har­cot. Ennek meg­fe­le­lő­en, meg­ál­la­pod­tak abban, hogy szer­ve­zett táma­dá­so­kat követ­nek el álta­luk kivá­lasz­tott, szél­ső­jobb­ol­da­li szim­pa­ti­záns­ként azo­no­sí­tott vagy annak vélt, gya­nút­lan áldo­za­tok sérel­mé­re. Cél­juk az volt, hogy a szán­dé­kol­tan súlyos, akár élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek, illet­ve a várat­lan táma­dás körül­mé­nyei elret­ten­tő üze­net­tel bír­ja­nak a szél­ső­jobb­ol­da­li moz­gal­mak kép­vi­se­lői szá­má­ra.

A szer­ve­zet tag­jai a táma­dá­sok szer­ve­zé­se során – a lelep­le­ző­dés elke­rü­lé­se érde­ké­ben - egy dark­ne­tes alkal­ma­zá­son keresz­tül, vagy sze­mé­lyes talál­ko­zók alkal­má­val egyez­tet­tek egy­más­sal. Az elkö­ve­tők meg­osz­tot­ták egy­más között az elő­ké­szü­le­tek­kel, így külö­nö­sen az uta­zás­sal, a szál­lás­he­lyek biz­to­sí­tá­sá­val, a táma­dás esz­kö­ze­i­nek beszer­zé­sé­vel, a hely­szín, illet­ve mene­kü­lé­si útvo­na­lak fel­tér­ké­pe­zé­sé­vel kap­cso­la­tos fel­ada­to­kat.

A táma­dá­sok­nak ala­po­san meg­ter­ve­zett, pon­tos, begya­ko­rolt for­ga­tó­könyv sze­rin­ti mene­te volt, ami az előre egyez­te­tett fel­adat­meg­osz­tás­ban is meg­nyil­vá­nult. A táma­dá­sok idő­tar­ta­mát 30 másod­perc­ben hatá­roz­ták meg, amely­nek méré­se az irá­nyí­tó fel­ada­ta volt, aki a táma­dást vezény­sza­vak­kal indí­tot­ta meg, illet­ve állí­tot­ta le, majd ezután a tár­sai mene­kü­lé­sé­ben segéd­ke­zett. A figye­lő fel­ada­ta a kör­nye­zet figye­lé­se, vala­mint kívül­ál­ló sze­mé­lyek beavat­ko­zá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sa volt, a továb­bi tagok pedig a táma­dás vég­re­haj­tói vol­tak. A táma­dá­sok során az elkö­ve­tők töre­ked­tek az arc­fel­is­me­rés és a nyom­azo­no­sí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sá­ra is. 

A fen­ti­ek sze­rint meg­szer­ve­zett, 2018. októ­ber és 2020. feb­ru­ár közöt­ti, német­or­szá­gi táma­dá­so­kat köve­tő­en, a szer­ve­zet tag­jai 2022-ben elha­tá­roz­ták, hogy a német­or­szá­gi­hoz hason­ló erő­sza­kos táma­dá­so­kat követ­nek el Buda­pes­ten is. A táma­dá­so­kat a Becsü­let Napja elne­ve­zé­sű ese­mény­re tekin­tet­tel, 2023. feb­ru­ár 11. nap­já­ra, illet­ve az azt meg­elő­ző, vala­mint azt köve­tő napok­ra ter­vez­ték.

Ilyen előz­mé­nyek után, a három vád­lott, más tagok­kal együtt, kife­je­zet­ten a buda­pes­ti táma­dá­sok­ban való rész­vé­tel érde­ké­ben érke­zett Magyar­or­szág­ra. A német­or­szá­gi elkö­ve­tői kör Milá­nó­ból érke­ző tagok­kal egé­szült ki.

Ezt köve­tő­en, 2023. feb­ru­ár 9. és 11. napja között össze­sen öt táma­dás tör­tént Buda­pes­ten, amely­ben össze­sen kilen­cen sérül­tek meg. Az első táma­dás a Nyu­ga­ti pálya­ud­va­ron, egy vona­ton, a máso­dik a Fővám téren, a har­ma­dik és a negye­dik táma­dás feb­ru­ár 10-én, a Gaz­dag­ré­ti téren, vala­mint a Bank utcá­ban, az ötö­dik pedig feb­ru­ár 11-én, az I. kerü­le­ti Mikó utcá­ban tör­tént.
A sér­tet­tek között volt magyar és kül­föl­di állam­pol­gár is. Közü­lük hatan súlyos, hár­man könnyű sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, azon­ban töb­bük­nél fenn­állt az élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek oko­zá­sá­nak lehe­tő­sé­ge is.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­lot­tak közül az olasz nőt bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, a német fér­fit és a szin­tén német állam­pol­gár­sá­gú nőt pedig bűn­szer­ve­zet­ben rész­vé­tel bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő, hatá­ro­zott idejű kiuta­sí­tást indít­vá­nyoz.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben továb­bi 14 sze­méllyel szem­ben (2 olasz, 1 albán, 1 szír, vala­mint 10 német állam­pol­gár) euró­pai, és nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs kiadá­sát indít­vá­nyoz­za.

A szer­ve­zet veze­tői, vala­mint a velük szo­ros kap­cso­lat­ban álló tag­jai ellen Német­or­szág­ban folyik bün­te­tő­el­já­rás, az ott elkö­ve­tett, 2018. októ­ber és 2020. feb­ru­ár közöt­ti táma­dá­sok miatt.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zás befe­je­zé­sé­ről kiadott köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken olvas­ha­tó:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/budapesti-tamadasok