Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a 2008-ban történt nyíregyházi emberölés miatt

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a fér­fit, aki 2008-ban egy vesze­ke­dés során meg­öl­te az élet­tár­sát, majd a bün­te­tő­el­já­rás elől Domi­ni­ká­ra szö­kött, és ott tíz évig bujkált.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2003-tól élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban a sér­tet­tel egy nyír­egy­há­zi csa­lá­di ház­ban, azon­ban kap­cso­la­tuk során gyak­ran vesze­ked­tek, a vád­lott több­ször bán­tal­maz­ta is a sér­tet­tet. Az egyik ilyen bán­tal­ma­zás miatt a bíró­ság bör­tön­bün­te­tés­re is ítél­te a vád­lot­tat, de azt nem lehe­tett végrehajtani.

2008. május 3-ára vir­ra­dó­an a sér­tett bará­ta­i­val szó­ra­ko­zott, majd a haj­na­li órák­ban egy isme­rő­se kísér­té­ben ment haza taxi­val. Ezt a vád­lott kifo­gá­sol­ta, az isme­rőst két­szer meg­ütöt­te és elküld­te, a sér­tet­tet pedig a beza­var­ta a lakás­ba. Ezt köve­tő­en 2008. május 5-én a dél­utá­ni órá­kig a vád­lott a sér­tet­tet több­ször pusz­ta kéz­zel, ököl­lel a fején, a vég­tag­ja­in meg­ütöt­te, illet­ve meg­rúg­ta, vala­mint foj­to­gat­ta és két kör­mét is leszakította.

A sér­tett meg­pró­bált segít­sé­get kérni az ingat­la­non lakó másik csa­lád­tól, de azok nem akar­tak beavat­koz­ni a vitá­ba. A bán­tal­ma­zást a vád­lott tovább foly­tat­ta, mely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett a fején olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy esz­mé­let­len és moz­gás­kép­te­len álla­pot­ba került. A maga­te­he­tet­len sér­tet­tet a vád­lott magá­ra hagy­ta, és isme­ret­len hely­re távo­zott. A sér­tet­tet 2008. május 5-én egy isme­rő­se talál­ta meg, aki érte­sí­tet­te a men­tő­ket, de a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás elle­né­re a sér­tett 2008. május 11. nap­ján a kór­ház­ban elhunyt.

A vád­lot­tat nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján Domi­ni­kán fog­ták el, majd tíz évvel a bűn­cse­lek­mény után, 2018. júli­us 8-án adták át a magyar rend­őr­ség­nek. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott tagad­ja a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. Az ügyész­ség a vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A bün­te­tő­el­já­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken folytatódik.