Főoldal » Archív » Vádemelés a borászati gépekkel csaló férfiakkal szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a két solt­vad­ker­ti fér­fi­val szem­ben, akik borá­sza­ti és pálin­ka­tech­no­ló­gi­ai gépek és beren­de­zé­sek beszer­zé­sé­hez igé­nyel­tek jog­ta­la­nul pályá­za­ti támo­ga­tást.

A vád­irat sze­rint egy solt­vad­ker­ti szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság nevé­ben az egyik vád­lott 2008. év nya­rán támo­ga­tá­si kérel­met nyúj­tott be a Mező­gaz­da­sá­gi és Vidék­fej­lesz­té­si Hiva­tal Csong­rád Megyei Kiren­delt­sé­gé­re mint­egy 400 mil­lió forin­tos támo­ga­tá­si össze­get meg­je­löl­ve borá­sza­ti és pálin­ka­gyár­tó tech­no­ló­gia beszer­zé­se cél­já­ból. A pályá­zó cég ügy­ve­ze­tő­je ezt köve­tő­en vál­lal­ko­zá­si szer­ző­dést kötött egy szlo­vá­ki­ai szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­gal, ame­lyet a másik vád­lott kép­vi­selt. A szer­ző­dés sze­rint a pályá­zat­ban meg­je­lölt beren­de­zé­se­ket a szlo­vák cég fogja leszál­lí­ta­ni közel 500 mil­lió forint érték­ben. Való­já­ban azon­ban a gépe­ket Német­or­szág­ból sze­rez­ték be a vál­lal­ko­zá­si szer­ző­dés­ben meg­je­lölt vétel­ár mint­egy har­ma­dá­ért, azaz alig több, mint 150 mil­lió forin­tért. A szlo­vá­ki­ai szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság köz­be­ik­ta­tá­sá­ra csu­pán azért volt szük­ség, hogy a gépek valós vétel­árát a szám­vi­te­li ira­tok­ban mint­egy 500 mil­lió forint érték­ben tud­ják meg­je­löl­ni és ezen érték alap­ján jus­sa­nak a támo­ga­tás­hoz és tud­ják azt elszá­mol­ni. A támo­ga­tás vég­le­ges folyó­sí­tá­sá­ra 2010. év őszén került sor.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nyük­kel az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek, figye­lem­be véve az álta­luk biz­to­sí­tott önerő mér­té­két is, a tény­le­ge­sen folyó­sí­tott támo­ga­tás­nak meg­fe­le­lő össze­gű, vagy­is 240 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a vád­lot­ta­kat külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.