Főoldal » Archív » Vádemelés a buszvezetőre támadó férfi ellen

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki a busz­ve­ze­tő­re támadt, mert az a busz­ról le akar­ta szál­lít­tat­ni.

A férfi 2018. júli­u­sá­ban Pécsett egy helyi jára­tú busz­ra szállt fel, ahol azon­ban a busz sofőr­jé­nek több­szö­ri fel­szó­lí­tá­sá­ra sem mutat­ta fel érvé­nyes bér­le­tét, illet­ve jegyet sem érvé­nye­sí­tett.

Mivel a sofőr nem volt haj­lan­dó a busszal elin­dul­ni, ezért a blic­ce­lő dühé­ben a sofőr mel­lett lévő fül­ke­aj­tó ablak­üve­gé­re ütött, majd a busz­ve­ze­tőt ököl­lel arcon ütöt­te.

A sofőr ekkor fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy száll­jon le a busz­ról, mire a férfi sér­te­get­ni és fenye­get­ni kezd­te őt. Mind­ezek miatt a busz­ve­ze­tő rend­őrt hívott, ezért a vád­lott oda lépett hozzá, bal mell­ka­sán meg­ütöt­te, majd csuk­ló­já­nál fogva meg­rán­tot­ta, ami­től a sér­tett­nek kifor­dult a válla.

A busz­ve­ze­tő­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek, fel­ső­aj­ka fel­re­pedt, válla kifi­ca­mo­dott, illet­ve töré­se­ket is elszen­ve­dett.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mé­nyek közül a leg­sú­lyo­sabb bün­te­té­si téte­le 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.