Főoldal » Hírek » Vádemelés a Dinamó utcai tűzeset ügyében - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Három férfi sza­bály­ta­la­nul kötött be egy kály­hát, ezzel okoz­ták a több épü­let­re átter­je­dő, ezál­tal több mint 45 mil­lió forint kárt okozó, továb­bá magas­fe­szült­sé­gű veze­té­ke­ket is káro­sí­tó tüzet. A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak - egy 53, egy 34 és egy 28 és férfi - 2020. janu­ár 12-én, kora dél­után, egy III. kerü­let, Dina­mó utcá­ban lévő faház­ba - amit az 53 éves férfi és annak élet­tár­sa hasz­nált - vegyes tüze­lé­sű kály­hát és füst­el­ve­ze­tő rend­szert tele­pí­tet­tek. A faház oldal­fa­lá­ba véső­vel lyu­kat vág­tak, azon keresz­tül kive­zet­ték a kály­ha­csö­vet, ami köré tömí­tő anyag­ként sarat tapasz­tot­tak, vala­mint PUR habot hasz­nál­tak. Ami­kor végez­tek, a kály­há­ban faanya­got gyúj­tot­tak meg. Ezután elhagy­ták a fahá­zat, ott csak az 53 éves férfi élet­tár­sá­nak a lánya maradt.

A szak­sze­rűt­le­nül beüze­melt kály­ha elve­ze­tő rend­sze­re idő­köz­ben fel­me­le­ge­dett. Pár óra eltel­té­vel a hőmér­sék­let elér­te a tömí­tő anyag­ként hasz­nált PUR hab gyul­la­dá­si hőmér­sék­le­tét, ami meg­gyul­ladt, majd a tűz azon­nal átter­jedt a faház­ra, vala­mint a szin­tén fából készült tető­szer­ke­zet­re, végül az ingat­lan tel­jes mér­ték­ben megsemmisült.

A kelet­ke­zett tűz­ről az élet­társ lánya tele­fo­non érte­sí­tet­te az elkö­ve­tő­ket, akik vissza­si­et­tek a faház­hoz, azon­ban a tűz tovább ter­je­dé­sét már nem lehe­tett meg­aka­dá­lyoz­ni. A tűz rövid időn belül átter­jedt a köz­vet­le­nül mel­let­te lévő lakó­ház­ra, amely szin­tén leégett és lak­ha­tat­lan­ná vált, majd egy pár méter­re lévő másik épü­let és a hozzá tar­to­zó mel­lék­épü­le­tek is károsodtak.

A tűz és sugár­zó hő követ­kez­té­ben az épü­let felett húzó­dó magas­fe­szült­sé­gű táv­ve­ze­ték 3 veze­ték­pár­ja elsza­kadt, és az alat­ta lévő ingat­la­nok terü­le­té­re zuhant. A lezu­ha­nó veze­ték elso­dort egy ott tüzet olta­ni pró­bá­ló fér­fit, aki­nek ennek követ­kez­té­ben az orra eltört és a feje zúzódott.

A tüzet a vád­lot­tak által sza­bály­ta­la­nul bekö­tött kály­ha okoz­ta, amely révén a vád­lot­tak gon­dat­la­nul köz­ve­szélyt okoz­tak. A tűz során három lakó­épü­let tel­je­sen lak­ha­tat­lan­ná vált, két lakó­épü­let, vala­mint két mel­lék­épü­let rész­ben káro­so­dott. Az oko­zott kár össze­sen több mint 45 mil­lió forint.

A tűz követ­kez­té­ben gáz­pa­lack­rob­ba­nás is tör­tént, amely követ­kez­té­ben a tűz ter­je­dé­se inten­zí­veb­bé vált, köz­vet­le­nül veszé­lyez­tet­te a kör­nye­ző épü­le­te­ket, az utcán par­ko­ló jár­mű­ve­ket, továb­bá az elekt­ro­mos háló­za­ti rend­szer továb­bi káro­so­dá­sá­nak is fenn­állt a reá­lis veszé­lye. A tűz tovább ter­je­dé­sét a tűz­ol­tók aka­dá­lyoz­ták meg.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye az ELMŰ műkö­dé­sét is jelen­tős mér­ték­ben meg­za­var­ta, a hely­re­ál­lí­tá­si költ­ség össze­sen mint­egy 12,5 mil­lió forint volt. Újpest állo­más 7 per­ces kiesé­se csak­nem 17 ezer fogyasz­tót érin­tett. Az áram­ki­ma­ra­dás ezen túl­me­nő­en a víz­el­lá­tás­ban is üzem­za­vart okozott.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a három fér­fit gon­dat­lan köz­ve­szély oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel, köz­ér­de­kű üzem műkö­dé­se gon­dat­lan meg­za­va­rá­sa vét­sé­gé­vel, vala­mint gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja, és velük szem­ben fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratban.