Főoldal » Archív » Vádemelés a dohánybolti rabló ügyében

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 32 éves sal­gó­tar­já­ni férfi ellen, aki­nek cse­lek­mé­nyei között rab­lá­si kísér­let, csa­lás, sik­kasz­tás és lopás is sze­re­pel.

A fér­fi­vel szem­ben hat, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt tör­tént vád­eme­lés.

Egy Kft. ügy­ve­ze­tő­je­ként 2017. máso­dik felé­ben mint­egy 2,6 mil­lió forin­tot sik­kasz­tott el úgy, hogy a cég bank­szám­lá­ján kezelt pénz­esz­kö­zök­ből több mint egy mil­lió forin­tot sport­fo­ga­dás­ra köl­tött, vala­mint továb­bi más­fél mil­lió forin­tot vett fel a bank­szám­lá­ról, ame­lyet saját cél­ja­i­ra köl­tött.

2017. augusz­tus végén az egyik sal­gó­tar­já­ni bank­ban hitel­kár­tya, majd sze­mé­lyi köl­csön igény­lést nyúj­tott be össze­sen több mint 1,6 mil­lió forint­ra. Az össze­ge­ket saját cél­ja­i­ra fel­hasz­nál­ta, de egyet­len alka­lom­mal sem fizet­te meg a köl­csö­nök tör­lesz­tő­rész­le­te­it, mivel a tör­lesz­tés már azok fel­vé­te­le­kor sem állt szán­dé­ká­ban és arra vagyoni-jövedelmi viszo­nyai miatt lehe­tő­sé­ge sem volt.

Mind­eze­ken kívül áru­há­zi lopás, köl­csön­kért tech­ni­kai esz­kö­zök elsik­kasz­tá­sa is sze­re­pel a bűn­lajst­ro­mán, de a saját test­vé­re sérel­mé­re is köve­tett el lopást.

Végül a férfi 2018. május 16-án haj­nal­ban fejé­re húzott kapuc­ni­val, az arcát elta­kar­va bement az egyik sal­gó­tar­já­ni dohány­bolt­ba, ahol a kezé­ben lévő törött üve­get a nya­ká­nál fogva meg­fe­nye­get­te az eladót a kasszá­ban lévő bevé­tel meg­szer­zé­se érde­ké­ben.

Az eladó a vád­lott fel­lé­pé­sé­től és a kezé­ben lévő letört üveg­től meg­ré­mült és kia­bál­ni kez­dett, miköz­ben a vád­lott tovább­ra is fenye­ge­tő­zött, de végül – tart­va attól, hogy vevők men­nek az üzlet­be – kiro­hant a helyi­ség­ből és elsza­ladt, így zsák­mány nél­kül maradt.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen az ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás, sik­kasz­tás és lopás miatt emelt vádat, vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és a köz­ügyek­től eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­va.  Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.