Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a feleségét szíven szúró férfi ellen

A Vas Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki a csa­lá­di vita köz­ben szí­ven szúr­ta a fele­sé­gét az egyik Vas megyei fürdővárosban.

A vád sze­rint a vád­lott 2018 máju­sá­ban men­tőt hívott, mert a fele­sé­ge nem szed­te be a gyógy­sze­re­it. A hely­szín­re érke­ző men­tő­sök és az ügye­le­tes orvos intéz­ke­dés­re okot adó körül­ményt nem tapasz­tal­tak, onnan eltávoztak.

A férj és fele­ség között a men­tők kihí­vá­sa miatt később újabb vita ala­kult ki, mely odáig fajult, hogy az ittas vád­lott egy 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel szí­ven szúr­ta a fele­sé­gét. A szú­rás átvág­ta a jobb olda­li emlőt ellá­tó verő­eret és a szív jobb kam­rá­já­ba hato­ló élet­ve­szé­lyes sérü­lést okozott.

A vád­lott rög­tön érte­sí­tet­te a men­tő­ket és közöl­te, hogy meg­öl­te a feleségét.

Ami­kor a men­tő­szol­gá­lat a hely­szín­re érke­zett, a vád­lott házuk előtt a kaput eláll­ta és fel­szó­lí­tás­ra sem enged­te be őket, hanem táma­dó­lag a gép­ko­csi­ve­ze­tő felé indult, hogy őt meg­ra­gad­ja és meg­aka­dá­lyoz­za a beju­tás­ban. A men­tős kitért a vád­lott elől, és vál­lá­val a kapu előt­ti füves terü­let­re lökte, így tette lehe­tő­vé, hogy bejus­sa­nak a házba és meg­kezd­jék a sér­tett ellátását.

A sér­tett éle­tét a gyors, szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

A Vas Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.