Főoldal » Archív » Vádemelés a gondatlan édesapa ellen - fotóval

Ember­ölés vét­sé­gé­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azt a nagy­cser­ke­szi apu­kát, aki­nek a 11 hóna­pos kis­fia azért halt meg, mert az apa egy élet­ve­szé­lyes elosz­tó­val hasz­nál­ta a televíziót.

A megyei főügyész­ség vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint 2018. szep­tem­ber ele­jén a két gyer­me­ket neve­lő nagy­cser­ke­szi csa­lád egy új tele­ví­zió­ké­szü­lé­ket vásá­rolt, melyet a laká­suk szo­bá­já­ban helyez­tek el. Az édes­apa egy négyes elosz­tó­val ren­del­ke­ző hosszab­bí­tó­val csat­la­koz­tat­ta a tele­ví­zi­ót a vil­la­mos­há­ló­zat­ra, azon­ban az elosz­tó bur­ko­la­tá­nak nagy része hiány­zott, az áram­ve­ze­tő sín sza­ba­don érint­he­tő volt, a csat­la­ko­zó veze­té­ke­ket pedig házi­lag cse­rél­ték ki. Ráadá­sul az így bar­ká­csolt elosz­tót az apa a föld­re helyez­te el, így az a még járni nem tudó, 11 hóna­pos kis­fia szá­má­ra elér­he­tő­vé vált.

2018. szep­tem­ber 15-én reg­gel az édes­apa dol­goz­ni ment, azon­ban az élet­ve­szé­lyes hosszab­bí­tót nem húzta ki a kon­nek­tor­ból, és az élet­tár­sa figyel­mét sem hívta fel arra, hogy az veszé­lyes lehet. A kora esti órák­ban az édes­anya az udva­ron tere­get­te a fris­sen mosott ruhá­kat, a 11 hóna­pos kis­fi­út pedig rábíz­ta egy rokon nőre, aki nem tudott arról, hogy a tele­ví­zió áram­el­lá­tá­sa élet­ve­szé­lyes lenne. Éppen ezért a gye­rek­re vigyá­zó nő meg­en­ged­te a kis­fi­ú­nak, hogy a szo­bá­ban négy­kéz­láb mász­kál­jon, aki ennek során meg­érin­tet­te a sza­bály­ta­la­nul működ­te­tett elosz­tót, ami­től áram­ütést szen­ve­dett, és a hely­szí­nen elhunyt.

A vád­lott tisz­tá­ban volt azzal, hogy az álta­la a tele­ví­zió működ­te­té­sé­hez hasz­nált elosz­tó élet­ve­szé­lyes, annak érin­té­se halá­los lehet, ennek elle­né­re nem gon­dos­ko­dott a meg­fe­le­lő esz­köz beszerzéséről.

A gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­ge miatt a tör­vény sze­rint 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a tör­vény­szék fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je a kis­fia halá­lát okozó vádlottat.

A hely­szí­nen készült fotó az aláb­bi­ak­ban látható: