Főoldal » Archív » Vádemelés a halott édesanyjával élő férfi ellen

A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy Moson­ma­gyar­óvár kör­nyé­ki tele­pü­lé­sen élő férfi ellen, aki édes­any­ja elhuny­ta után közel két évig élt a holt­test­tel egy házban.

 A 35 éves férfi édes­any­já­val lakott egy ház­tar­tás­ban, miu­tán édes­ap­ja elhunyt.  Férje halá­la annyi­ra meg­vi­sel­te a férfi édes­any­ját, hogy egyre zár­kó­zot­tabb lett, foko­za­to­san meg­szün­tet­te a kap­cso­la­tot a kül­vi­lág­gal, a szo­bá­já­ból sem járt ki. Házi­or­vo­sa utol­já­ra 2010-ben kezel­te, illet­ve pszi­chi­át­ri­ai keze­lés alatt is állt. A folya­ma­to­san romló fizi­kai álla­po­ta alap­ján egy­ér­tel­mű­en gon­do­zás­ra szo­rult, mely a vele élő fia köte­les­sé­ge lett volna.

A sér­tett 2014-ben - köze­lebb­ről meg nem álla­pít­ha­tó időpontban- ott­ho­ná­ban elhunyt, és ezt köve­tő­en a ter­helt a holt­tes­tet a ház pin­cé­jé­be rej­tet­te, ahol 2016. janu­ár­já­ban rend­őri intéz­ke­dés során felfedezték.

A ható­sá­gok elő­szőr ember­ölés bűn­tet­te miatt foly­tat­tak nyo­mo­zást, azon­ban bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban meg­szün­tet­ték az eljárást.

Ugyan­ak­kor a vád­lot­tat, mint az elhunyt fiát gon­do­zá­si köte­le­zett­ség ter­hel­te, mely­nek nem tett ele­get, ezért emelt elle­ne vádat gon­do­zá­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt a Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség. Az elkö­ve­tő ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le három hónap­tól három évig ter­je­dő szabadságvesztés.