Főoldal » Archív » Vádemelés a három halottal járó közlekedési baleset miatt - FOTÓKKAL

Több ember halá­lát ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja az ügyész­ség azt a kami­on­so­főrt, aki­nek kial­vat­lan­sá­ga miatt a 4-es számú főúton, Szé­kely köze­lé­ben négy autó ütkö­zött össze.

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a kami­on­so­főr­ként dol­go­zó vád­lott az elmúlt év május 28-án, kora reg­gel, a 4-es számú főúton tar­tott Záhony­ból Nyír­egy­há­za felé pót­ko­csis kami­on­já­val. Ahogy Szé­kely köz­ség köze­lé­be ért, utol­ér­te a sér­tett által veze­tett kis­buszt, mely balra kívánt lefor­dul­ni. A sér­tett ezért behú­zó­dott a fele­ző­vo­nal­hoz, kirak­ta az irány­jel­ző­jét, majd meg is állt, mert a szem­ből jövő for­ga­lom miatt nem tudott balra kanya­rod­ni. A kial­vat­lan, fáradt vád­lott későn ész­lel­te az előt­te álló kis­buszt, féke­zett ugyan, és jobb­ra is kor­má­nyoz­ta a kami­ont, azon­ban jár­mű­vé­vel neki­üt­kö­zött a kis­busz hátsó részé­nek. Azt átdob­ta a szem­köz­ti sávba, ahol a kis­busz össze­üt­kö­zött a szem­ből sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő teher­au­tó­val. Utób­bi teher­au­tó veze­tő­je fékez­ni sem tudott a várat­lan helyzetben.

Az újabb ütkö­zés­től a kis­busz vissza­sod­ró­dott a saját sáv­já­ba, majd az útpad­kán meg­állt. A vele ütkö­ző teher­au­tó is áttért ebbe a sávba, ahol neki­csa­pó­dott a vád­lott által veze­tett kami­on mögött köz­le­ke­dő újabb kis­busz­nak, amit szin­tén az útpad­ká­ra lökött.

A bal­eset követ­kez­té­ben az első kis­busz­ban utazó három sze­mély a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, míg a kis­busz veze­tő­je nyolc napon túl gyó­gyu­ló, több­szö­rös csont­tö­ré­se­ket és egyéb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Ugyan­így súlyo­san sérült a kis­busz másik utasa is. Az utol­já­ra ütkö­ző kis­busz­nak egy utasa szen­ve­dett combnyaktörést.

A vád­lott nyolc napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság fog­ház­bün­te­tés­re ítél­je a vád­lot­tat, vala­mint tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től. Amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tesz és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, az ügyész­ség négy év fog­ház­bün­te­tést és négy év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indít­vá­nyoz vele szem­ben kiszab­ni. Ebben az eset­ben nem lenne szük­ség a sér­tet­tek és a tanúk bíró­sá­gon való kihall­ga­tá­sá­ra, továb­bá mel­lőz­he­tő lenne a szak­ér­tő meg­hall­ga­tá­sa is.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.

A mel­lé­kelt lin­ken a bal­eset­ről készí­tett rend­őr­sé­gi fotók lát­ha­tó­ak: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/utinfo/baleseti-hirek/halalos-kimenetelu-baleset-szekelynel-0