Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Vádemelés a járvány idején szájmaszkokat is eladásra kínáló csalóval szemben - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 31 éves fér­fi­val szem­ben, aki mérkőzés- és kon­cert­je­gye­ken túl, a világ­jár­vány kitö­ré­sét köve­tő­en gumi­kesz­tyűt, fer­tőt­le­ní­tő­sze­re­ket és egész­ség­ügyi masz­ko­kat is csa­lárd módon kínált meg­vé­tel­re a vevő­ket megkárosítva.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019 júni­u­sa és 2020. ápri­li­si elfo­gá­sa között egy inter­ne­tes apró­hir­de­té­si olda­lon és a közös­sé­gi médi­á­ban, külön­bö­ző álne­ve­ken, sport­ren­dez­vé­nyek­re és kon­cer­tek­re szóló jegye­ket, fesz­ti­vál­bér­le­te­ket aján­lott meg­vé­tel­re, és azok vétel­árát átuta­lás­sal előre elkér­te. Az álta­la meg­je­lölt bank­szám­lák az isme­rő­sei nevé­re szól­tak, azon­ban a vád­lott eze­ket szí­ves­ség­ből hasz­nál­hat­ta. Mind­eme­lett több olyan sze­méllyel is fel­vet­te a kap­cso­la­tot, akik az inter­ne­ten meg­vé­tel­re keres­tek jegye­ket, és szá­muk­ra is fel­kí­nál­ta a termékeket.

A vád­lott – aki az álta­la elad­ni kínált jegyek­kel való­já­ban nem is ren­del­ke­zett – a vevők pén­zé­nek meg­szer­zé­se után elér­he­tet­len­né vált. A férfi a vád sze­rint egyéb módon is csalt ki pénzt, így volt, hogy egy gép­ko­csi kül­föld­ről való haza­szál­lí­tá­sá­hoz ígért tré­le­res segít­sé­get, azon­ban a szol­gál­ta­tás díjá­nak meg­ér­ke­zé­sét köve­tő­en nem tett sem­mit. Emel­lett volt, hogy jogo­sult­ság nél­kül lakás­bér­le­tet kínált, illet­ve saját, átme­ne­ti szo­ba­bér­le­tét sem fizet­te ki, hanem hamis átuta­lá­si meg­bí­zás­sal iga­zol­ta a teljesítést.

A vád­lott 2020 tava­szán, a koro­na­ví­rus jár­vány kitö­ré­sét kihasz­nál­va gumi­kesz­tyűt, fer­tőt­le­ní­tő­sze­re­ket és – oly­kor nagyobb tétel­ben, ezres darab­szám­ban – egész­ség­ügyi masz­ko­kat kez­dett hir­det­ni, ily módon foly­tat­va a csa­lás­so­ro­za­tot, amellyel össze­sen több, mint 3,5 mil­lió forint kárt okozott.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a jelen­leg más ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­té­sét töltő fér­fit, mint külö­nös vissza­esőt 90 rend­be­li üzlet­sze­rű csa­lás bűn­tet­té­vel és vét­sé­gé­vel, továb­bá 3 rend­be­li hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­val vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. Emel­lett az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, hogy a vád­lott nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra, vala­mint a beje­len­tett pol­gá­ri jogi igé­nye­ket bírál­ja el, a fenn­ma­ra­dó össze­gek­re pedig ren­del­jen el a vád­lot­tal szem­ben vagyonelkobzást.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó, rend­őr­sé­gi vide­ót tar­tal­ma­zó, koráb­bi főügyész­sé­gi köz­le­mény itt érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/ujabb-szajmaszkos-csalassal-gyanusitott-ferfi-letartoztatasara-tett-inditvanyt-a-fovarosi-fougyeszseg-videoval-az-elfogasrol/