Főoldal » Archív » Vádemelés a kecskeméti Bartók szobrot eltulajdonító férfi és bűntársai ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 26 éves kecs­ke­mé­ti férfi és két fia­tal­ko­rú bűn­tár­sa ellen. 

A vád sze­rint a 26 éves férfi 2017. szep­tem­ber 7-én Kecs­ke­mé­ten, a Két­temp­lom köz­ben a Kodály Inté­zet park­já­ban lévő, „Csak tisz­ta for­rás­ból” nevű szo­bor­kom­po­zí­ci­ó­hoz ment és elha­tá­roz­ta, hogy ellop­ja innen a Bar­tók Bélát ábrá­zo­ló szobrot.

Ennek érde­ké­ben a vád­lott a szob­rot a talap­za­tá­ról lefe­szí­tet­te, majd az eltu­laj­do­ní­tott szo­bor­ral távo­zott a hely­szín­ről. A kul­tu­rá­lis javak köré­be tar­to­zó műtárgy tulaj­do­no­sa Kecs­ke­mét Megyei Jogú Város Önkor­mány­za­ta, érté­ke 3 mil­lió forint. Az ello­pott szo­bor továb­bi sorsa isme­ret­len, azt a nyo­mo­zás során nem sike­rült fel­ku­tat­ni. A sér­tett önkor­mány­zat kérte a lopás­sal oko­zott kár megtérítését.

A 26 éves vád­lott két fia­tal­ko­rú kecs­ke­mé­ti fér­fi­vel együtt 2017 augusz­tu­sa és novem­be­re között továb­bi hat lopást is elkö­ve­tett Kecs­ke­mé­ten. Ennek során tűz­he­lyet, kerék­pá­ro­kat, robo­gót, kutya­há­zat és egyéb tár­gya­kat lop­tak, illet­ve kísé­rel­tek meg ellopni.

Az ello­pott, illet­ve veszé­lyez­te­tett tár­gyak össz­ér­té­ke mint­egy 427.000 forint volt. A hat lopás közül hár­mat egye­dül, ket­tőt az egyik fia­tal­ko­rú­val, míg egyet a másik bűn­tár­sá­val közö­sen köve­tett el a Bar­tók szob­rot is eltu­laj­do­ní­tó vádlott.

A fel­nőtt vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást. Őt az ügyész­ség 4 rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel és 3 rend­be­li, üzlet­sze­rű lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja. A hét lopás közül hár­mat dolog elle­ni erő­szak­kal köve­tett el. A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző fia­tal­ko­rú vád­lot­tak közül az egyik fiút 2 rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel, míg a másik fia­tal­ko­rút 1 rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja az ügyész­ség. A vád­lot­tak bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.