Főoldal » Archív » Vádemelés a lakását prostitúciós tevékenységre átengedő nővel szemben

A Csong­rá­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li nővel szem­ben, aki 2017 novem­be­ré­nek ele­jén isme­rő­sé­vel meg­ál­la­po­dott abban, hogy laká­sá­ban pros­ti­tú­ci­ót folytathat. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott édes­any­já­val és test­vé­ré­vel élt egy önkor­mány­za­ti lakás­ban Csong­rá­don, aki­hez tavaly novem­ber else­jén oda­köl­tö­zött egy isme­rő­se és a vád­lot­tal közös szo­bá­ban lakott. A lakás­ba köl­tö­ző isme­rős közöl­te a vád­lot­tal, hogy ő pén­zért sze­xu­á­lis tevé­keny­sé­get végez, koráb­ban ezt csi­nál­ta Svájc­ban is és jelen­leg is ebből kíván meg­él­ni. Ennek érde­ké­ben a vád­lott tele­fon­já­nak segít­sé­gé­vel a nő regiszt­rál­ta magát egy inter­ne­tes olda­lon és ott külön­bö­ző sze­xu­á­lis tevé­keny­sé­ge­ket vál­lal­va hir­det­te magát. A vád­lott ehhez hoz­zá­já­rult és meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a szo­bá­ját áten­ge­di a hozzá köl­tö­ző nőnek azért, hogy ven­dé­ge­ket tud­jon fogad­ni. A meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en 2017. novem­ber ele­jén több napon keresz­tül az inter­ne­tes hir­de­tés­re jelent­ke­ző fér­fi­ven­dé­gek keres­ték fel a vád­lott laká­sát, ahol az oda köl­tö­ző isme­rős­sel sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sí­tet­tek pénzért. 

A lakás­ban lakó többi sze­mély nem tudott arról, hogy a vád­lott és az oda köl­tö­ző isme­rős között milyen meg­ál­la­po­dás köttetett. 

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat az épü­let ren­del­ke­zé­sé­re bocsáj­tá­sá­val elkö­ve­tett pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Csong­rá­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.