Főoldal » Hírek » Baranya Vármegyei Főügyészség » Vádemelés a lányokat futtató fiatalokkal szemben- a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en, 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett kerí­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat két fia­tal­lal szem­ben, akik barát­nő­ik pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gé­ből sze­rez­tek pénzt.

A két 20 éves vád­lott 15 és 16 éves barát­nő­ik­kel 2019 augusz­tu­sá­ban elha­tá­roz­ták, hogy a lányok pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gé­ből jut­nak jöve­de­lem­hez.

Ennek érde­ké­ben a két vád­lott barát­nő­jük­ről fény­ké­pe­ket készí­tett, majd azok­kal inter­ne­tes szex-társkereső olda­la­kon regiszt­rál­tak.

A hir­de­té­sek meg­je­le­né­sét köve­tő­en az érdek­lő­dők hívá­sát vagy a lányok, vagy a vád­lot­tak fogad­ták és beszél­ték le a jelent­ke­zők­kel a talál­ko­zót. Amennyi­ben a lányok a szol­gál­ta­tá­su­kat más helyen nyúj­tot­ták, úgy az utaz­ta­tást, a szál­lí­tást a vád­lot­tak végez­ték.

Kez­det­ben a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást a lányok lakó­he­lyü­kön végez­ték, a későb­bi­ek­ben azon­ban Pécs­re, albér­let­be köl­töz­tek a több jelent­ke­ző és nagyobb bevé­tel remé­nyé­ben.

A sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás szer­ve­zé­se során a két férfi a lányo­kat uta­sí­tá­sok­kal látta el, töb­bek között arra vonat­ko­zó­an, hogy milyen jel­le­gű szol­gál­ta­tást nyújt­sa­nak, az mennyi ideig tart­son, illet­ve kitől mennyi össze­get kér­je­nek.

A vád­lot­tak barát­nő­ik ezen tevé­keny­sé­gé­vel havi 400-600.000 Ft össze­get keres­tek.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye az 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett kerí­tés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.

A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 2 – 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

A lányo­kat fut­ta­tó vád­lot­tak inter­ne­tes szex-társkereső olda­la­kon hir­det­ték barát­nő­ik szol­gál­ta­tá­sa­it.