Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a magát Kőbányán mutogató férfi ellen

A Kőbá­nya Alsó vas­út­ál­lo­má­son muto­gat­ta magát nők­nek; rövid időn belül elfog­ták, a kerü­le­ti ügyész­ség sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt a férfi ellen vádat.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 21 éves férfi 2018. augusz­tus 9-én és 22-én a dél­utá­ni órák­ban a X. kerü­let, Liget téren, a Kőbá­nya Alsó vas­út­ál­lo­más peron­já­hoz ment. A férfi a peron­hoz veze­tő lép­cső mel­lett – hogy fel­kelt­se saját nemi vágyát – magát sze­mé­rem­sér­tő módon muto­gat­ta, ame­lyet mind­két alka­lom­mal ész­lelt egy-egy női sértett.

A rend­őr­ség a fér­fit a máso­dik ese­tet köve­tő­en néhány órán belül azo­no­sí­tot­ta és elfogta.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a ter­helt ellen két rend­be­li sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságra.

A vád­lott ese­té­ben a vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra is figye­lem­mel – három évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A vád­lott bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.