Főoldal » Hírek » Vádemelés a menekülés közben jelzőtáblát is kidöntő embercsempésszel szemben

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki idén júli­us 6-án, a haj­na­li órák­ban, jár­mű­vé­ben hat kül­föl­dit csem­pé­szett Sze­ged határában.

A vád­irat sze­rint a férfi Rösz­ke köze­lé­ben, a szerb-magyar zöld­ha­tá­ron isme­ret­len sze­mély által elő­ze­te­sen átkí­sért mig­rán­so­kat vett fel szerb rend­szá­mú autó­já­ba. Velük meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sá­ra Magyar­or­szág bel­se­je felé indult, annak érde­ké­ben, hogy Nyugat-Európába szál­lít­sa őket. A főúton hala­dó gép­ko­csit a rend­őr­jár­őr gya­nús­nak ítél­te, ezért iga­zol­tat­ni akar­ta. Mikor ezt a vád­lott ész­lel­te, meg­pró­bál­ta az iga­zol­ta­tást elke­rül­ni. Gyor­sí­tott, azon­ban elvesz­tet­te ural­mát a jármű felett, nagy sebes­ség­gel a füves útpad­ká­ra sod­ró­dott, majd egy köz­úti jel­ző­táb­lát is kidönt­ve állt meg. Ezután a gép­ko­csi utas­te­ré­ből négy, míg cso­mag­te­ré­ből kettő, magát szír, illet­ve palesz­tin állam­pol­gá­rok­nak valló sze­mély került elő, akik magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudták.

A fér­fit az ügyész­ség állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás kény­szer­in­téz­ke­dés alatt álló vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.