Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Vádemelés a műszaki vizsgaállomáson történt vesztegetési ügyben - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat 58 sze­mély ellen a Fővá­ro­si Törvényszéken.

A vád­irat lénye­ge sze­rint 2016 ele­jén a köz­úti köz­le­ke­dés­ben részt vevő jár­mű­vek ható­sá­gi műsza­ki vizs­gáz­ta­tá­sát végző vizs­ga­biz­to­sok abban álla­pod­tak meg, hogy rend­sze­re­sen jog­ta­lan anya­gi előnyt kér­nek, illet­ve fogad­nak el  vizs­gáz­ta­tá­si hiva­ta­li eljá­rá­suk­kal össze­füg­gés­ben a velük rend­sze­res kap­cso­lat­ban álló egyes ügyintézőktől.

A gép­jár­mű­vek műsza­ki vizs­gáz­ta­tá­sá­ban meg­ha­tal­ma­zott­ként eljá­ró, admi­niszt­ra­tív fel­ada­to­kat végző ügy­in­té­zők a gör­dü­lé­keny vizs­gáz­ta­tá­sért rend­sze­re­sen fizet­tek a vizs­ga­biz­to­sok­nak alap­díj­nak tekint­he­tő vesz­te­ge­té­si pénzt, amely 5.000 forin­tos alap­ta­ri­fát műsza­ki hibák ese­tén továb­bi összeg­gel egé­szí­tet­tek ki.

A 39 ügy­in­té­ző közel 58.000 autót érin­tő­en össze­sen mint­egy 300 mil­lió forint kor­rup­ci­ós pénzt adott át 16 vizs­ga­biz­tos­nak, akik a pénzt egy­más között elosz­tot­ták, ezzel napon­ta több tíz­ezer forint nagy­ság­ren­dű gaz­da­go­dást elér­ve. A vizs­ga­biz­to­sok a kor­rup­ci­ós tevé­keny­sé­gük­ről tudo­más­sal bíró és a vizs­ga­ál­lo­má­son dol­go­zó továb­bi 4 hiva­ta­los sze­mély­nek a hall­ga­tá­su­kért cse­ré­be része­se­dést adtak az átvett vesz­te­ge­té­si pénzből.

A nyo­mo­zás során egyes eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek vég­re­haj­tá­sá­ban az ügyész­ség fel­ké­ré­sé­re a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat is köz­re­mű­kö­dött. Az aktív vesz­te­ge­tők közül egy ügy­in­té­ző, míg a hiva­ta­los sze­mé­lyek közül töb­ben tet­tek fel­tá­ró jel­le­gű, beis­me­rő vallomást.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vizs­ga­biz­to­sok ese­té­ben letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tést, több mil­lió forin­tos pénz­bün­te­tést, vég­le­ges hatá­lyú köz­szol­gá­la­ti jog­vi­szony­hoz kötött fog­lal­ko­zás­tól eltil­tást és vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyo­zott, míg az ügy­in­té­zők több­sé­ge egy-két mil­lió forin­tos pénz­bün­te­tés­re számíthat.

Vagyon­el­kob­zás biz­to­sí­tá­sa cél­já­ból a hiva­ta­los sze­mé­lyek­től és hoz­zá­tar­to­zó­ik­tól lefog­la­lás­ra és zár alá vétel­re kerül­tek mind­azon – az átvett vesz­te­ge­té­si pénzt is meg­ha­la­dó – vagyon­ele­mek, ame­lyek nem áll­tak arány­ban az iga­zol­ha­tó jöve­del­mi viszo­nya­ik­kal. Volt több olyan kor­mány­tiszt­vi­se­lő, aki­nek bala­to­ni ingat­la­nát, illet­ve nagyobb érté­kű új autó­ját érin­tet­te a kény­szer­in­téz­ke­dés, de szin­te mind­egyi­kük­nél talált az ügyész­ség kész­pénzt, illet­ve érték­pa­pír vagy befek­te­té­si szám­lán lévő több mil­li­ós meg­ta­ka­rí­tást is.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mé­nyek itt érhe­tők el:https://ugyeszseg.hu/korrupcio-a-muszaki-vizsgaallomason-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye-fotoval-hamarosan/,

https://ugyeszseg.hu/ujabb-gyanusitasok-a-muszaki-vizsgaallomason-tortent-vesztegetesi-ugyben-videoval-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

A videó az elfo­gás­ról készült.