Főoldal » Archív » Vádemelés a Nagy-Britanniából átadott kaposvári bűnöző ellen

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a több­szö­rös vissza­eső férfi ellen, akit euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján 2019 máju­sá­ban Lon­don­ból hoz­tak vissza Magyarországra.

A hosszú bűn­lajst­ro­mú, bűnö­zői élet­mó­dot foly­ta­tó 42 éves vád­lot­tat 2018 ápri­li­sá­ban bocsá­tot­ták fel­té­te­les sza­bad­ság­ra, amely alatt több megyé­ben vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el, így Kom­lón, Zala­eger­sze­gen és Kapos­vá­ron is eljá­rá­sok indul­tak ellene.

A férfi 2018 nya­rán még Kapos­vá­ron tar­tóz­ko­dott, ahol elő­ször egy nyi­tott teher­au­tó veze­tő­fül­ké­jé­ből emel­te el a sér­tett pénz­tár­cá­ját benne 75.000,- Ft kész­pénz­zel, egy másik alka­lom­mal pedig egy kapos­vá­ri áru­ház­ból pró­bált meg egy elekt­ro­mos borot­vát elrejt­ve fize­tés nél­kül távozni.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét köve­tő­en az idé­zé­sek­re nem jelent meg, hanem isme­ret­len hely­re távo­zott. A fér­fit végül Nagy-Britanniában talál­ták meg, innen került átadás­ra a magyar hatóságoknak.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben - amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét elis­me­ri - 2 év 6 hónap tar­ta­mú fegy­ház foko­zat­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.