Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Vádemelés a nagylóki emberölés ügyében- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­te, vala­mint segít­ség­nyúj­tás halált okozó elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a nyolc  sze­méllyel szem­ben, akik közül négyen 2019. novem­ber 28-án, egy nagy­ló­ki ven­dég­lá­tó­ipa­ri hely tera­szán a sér­tet­tet a szék­hez kötöz­ték, ittas álla­pot­ban a továb­bi négy, idő­köz­ben a hely­szín­re érke­ző sze­méllyel együtt magá­ra hagy­ták, amely­nek követ­kez­té­ben a férfi elhunyt.

A vád­irat sze­rint a négy ter­helt este a sér­tet­tet leitat­ta, majd úgy dön­töt­tek, hogy a tera­szon elal­vó fér­fit a szék­hez kötö­zik. Ennek érde­ké­ben az egyi­kük a pul­tos­tól szi­ge­te­lő sza­la­got vásá­rolt, a sér­tett­re egy másik szé­ket borí­tott, majd két vád­lott társa segít­sé­gé­vel a két szé­ket az abban elhe­lyez­ke­dő sér­tet­tel a szi­ge­te­lő sza­lag­gal átte­ker­te, a vég­tag­ja­it a szé­kek lába­i­hoz, illet­ve kar­fá­i­hoz rög­zí­tet­te, miköz­ben negye­dik tár­suk a tör­tén­tek­ről fel­vé­telt készí­tett. Később a ven­dég­lá­tó­ipa­ri hely­re érke­zett a továb­bi négy vád­lott, akik­kel a sér­tett meg­kö­tö­zé­sé­ben részt­ve­vő ter­hel­tek közöl­ték, hogy a sér­tet­tet ők itat­ták és kötöz­ték le. Hár­man fény­ké­pet is készí­tet­tek a sér­tett­ről. A zárást köve­tő­en vala­mennyi vád­lott távo­zott a hely­szín­ről, azon­ban az alvó, meg­kö­tö­zött sér­tet­tet magá­ra hagy­ták.

A moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott, önmen­tés­re kép­te­len férfi az éjsza­ka folya­mán meg­pró­bált kisza­ba­dul­ni a kötö­zés­ből, amely­nek során a szé­kek­kel együtt fel­bo­rult, majd a haj­na­li órák­ban a terasz pad­ló­ján kihű­lés követ­kez­té­ben elhunyt.

A főügyész­ség vád­ira­tá­ban négy ter­helt­tel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, két vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, két ter­helt­tel szem­ben pedig fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak fog­ház­bün­te­té­sé­nek kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.