Főoldal » Hírek » Vádemelés a rendőri intézkedésnek felfegyverkezve ellenálló férfi ügyében - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat az 66 éves férfi ellen a Mohá­csi Járásbíróságon.

A vád­irat sze­rint 2022 szep­tem­be­ré­ben a bara­nyai fér­fi­val szem­ben azért intéz­ked­tek lakó­he­lyén a rend­őrök, mert sza­bály­sér­tés elkö­ve­té­se miatt köröz­ték. A férfi a rend­őrök­kel nem műkö­dött együtt, az ingat­lant nem volt haj­lan­dó elhagy­ni, és azzal fenye­ge­tő­zött, hogy aki be mer lépni az udvar­ra, az „onnan élve nem jön ki”. 

Az elkö­ve­tő fenye­ge­tő maga­tar­tá­sa miatt az intéz­ke­dés biz­to­sí­tá­sa cél­já­ból a hely­szín­re érkez­tek a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont beosz­tot­tai is, akik túsz­tár­gya­ló igény­be­vé­te­lé­vel pró­bál­ták együtt­mű­kö­dés­re bírni a fér­fit, aki azon­ban tovább­ra is agresszív maga­tar­tást tanú­sí­tott, miköz­ben bal­tát és egy lán­cot tar­tott magá­nál. Mivel a férfi az intéz­ke­dés­nek nem vetet­te alá magát, a rend­őrök bemen­tek az ingat­lan­ra, ekkor a férfi a bal­tát fel­emel­te, agresszí­ven azt kia­bál­ta, hogy meg­öli a vele szem­ben intéz­ke­dő hiva­ta­los sze­mé­lye­ket, és meg­in­dult feléjük.

Végül a férfi ellen­ál­lá­sá­nak meg­tö­ré­se érde­ké­ben a rend­őrök elekt­ro­mos sok­ko­lót és testi kény­szert alkal­maz­tak, ruhá­za­tá­nak átvizs­gá­lá­sa során egy tapé­ta­vá­gó kést, egy 8 cm pen­ge­hosszú­sá­gú zseb­kést és egy gáz spray-t talál­tak nála.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki és sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sát.  A férfi 2023. janu­ár 25-ig letar­tóz­ta­tás­ban volt, azóta elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sét ren­del­ték el.

 Vád­ira­tá­ban a nyo­mo­zó ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az elkö­ve­tőt – kóros elme­ál­la­po­ta miatt – ment­se fel az elle­ne emelt vád alól és ren­del­je el kényszergyógykezelését.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-egy-ferfi-aki-baltaval-tamadt-a-rendorokre-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

A fotók a szem­lén készültek.