Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Vádemelés a rendőrökre fegyverrel támadó testvérek ellen- a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Mis­kol­ci Járás­bí­ró­sá­gon.

 A vád­irat sze­rint 2020 feb­ru­ár­já­ban egy bor­so­di tele­pü­lé­sen bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ha­tó sze­mé­lyek elfo­gá­sa zaj­lott, ami­kor egy intéz­ke­dés alá vont sze­mély egy csa­lá­di házba mene­kült. Az ingat­lan­ban tar­tóz­ko­dó­kat a rend­őrök több­ször fel­szó­lí­tot­ták, hogy a ház­ból jöj­je­nek ki, azon­ban a 21 éves férfi és 26 éves nővé­re ennek nem tet­tek ele­get.

A test­vé­rek nem enged­ték be a rend­őrö­ket a házba, a bejá­ra­ti ajtót meg­pró­bál­ták bezár­ni, majd ami­kor a rend­őrök be akar­tak menni, annak belül­ről tar­tot­tak ellen azt kia­bál­va, hogy oda nem megy be senki, nem érdek­li őket, hogy rend­őr­sé­gi akció zaj­lik.

Miu­tán az ajtót a rend­őrök testi erő­vel benyom­ták, két egyen­ru­hát vise­lő rend­őr ment be a házba, a fia­tal férfi a nap­pa­li falán rög­zí­tett, nagy tűz­erő­vel ren­del­ke­ző dob­tá­ras gép­ka­ra­bély­nak lát­szó, való­já­ban gáz-riasztó fegy­ver­nek minő­sü­lő, gumi­lö­ve­dé­kes pus­kát vett magá­hoz és azt gya­kor­lot­tan tart­va, három méter távol­ság­ból a rend­őrök­re fogta azt kia­bál­va, hogy „mi van?”.

A rend­őrök ekkor szol­gá­la­ti lőfegy­ve­rü­ket elő­vé­ve kihát­rál­tak az ingat­lan udva­rá­ra, ahon­nan újra fel­szó­lí­tot­ták a vád­lot­ta­kat arra, hogy jöj­je­nek ki. A nő ekkor kilé­pett a ház­ból és gyors lép­tek­kel az egyik rend­őr felé indul­va kia­bál­ni kez­dett, hogy „ide nem lehet bejön­ni, mit kép­zel­nek”, majd hoz­zá­ve­tő­leg fél méter távol­ság­ból, keze­it a nyaka irá­nyá­ba nyújt­va a rend­őr felé ugrott és a kabát­já­nál fogva meg­rán­gat­ta.

A rend­őrök­re fegy­ver­rel táma­dó letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló nővé­rét hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyész­ség.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rik, a bíró­ság ítél­je a fér­fit 4 év 6 hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, míg lány­test­vé­rét 1 év 9 hónap, 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re.