Főoldal » Hírek » Vádemelés a soroksári túszejtés ügyében – rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 42 éves egyip­to­mi állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki 2022 augusz­tu­sá­ban a volt élet­tár­sa XXIII. kerü­le­ti házá­hoz ment, ahol a 8 éves közös gyer­me­kük­kel bezár­kó­zott az ingat­lan­ba, miköz­ben egy bozót­vá­gó kés­sel fenye­ge­tő­zött. A gyer­me­ket a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont műve­le­ti egy­sé­gé­nek mun­ka­tár­sai mene­kí­tet­ték ki.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és volt élet­tár­sa kap­cso­la­ta 2020-ban sza­kadt meg,  a férfi ezután el is köl­tö­zött a nő XXIII. kerü­le­ti házá­ból. Élet­tár­si kap­cso­la­tuk meg­sza­ka­dá­sát köve­tő­en közös gyer­me­kük az édes­anya gon­do­zá­sá­ban maradt, de rend­sze­re­sen tar­tot­ta a kap­cso­la­tot a vád­lot­tal is. A vád­lott nem tudta elfo­gad­ni, hogy a nő később új pár­kap­cso­la­tot léte­sí­tett, ezál­tal más férfi is a gyer­me­ké­vel együtt élhet. Ez rend­sze­res konf­lik­tust ered­mé­nye­zett közte és volt élet­tár­sa között, ami miatt a kap­cso­la­tuk hely­re­hoz­ha­tat­la­nul meg­rom­lott.

Ilyen előz­mé­nyek után, 2022. augusz­tus 23-án dél­előtt a vád­lott a XXIII. kerü­le­ti ház­hoz ment, tudva, hogy csak a 8 éves gyer­me­ke, és annak nagy­ap­ja tar­tóz­ko­dik ott­hon. Annak érde­ké­ben, hogy kicsal­ja őket a ház­ból, a férfi egy aján­dék­nak álcá­zott cso­ma­got akasz­tott a kerí­tés kapu­já­ra, majd az épü­let előtt elbúj­va vára­ko­zott. A nagy­apa ész­re­vet­te a cso­ma­got, és a kis­lánnyal együtt kiment érte. Ekkor a vád­lott a kerí­té­sen át beug­rott az udvar­ra, majd a fér­fit ellök­te, a gyer­me­ket fel­kap­ta és besza­ladt vele a házba, a bejá­ra­ti ajtót pedig belül­ről maguk­ra zárta.

A vád­lott­nál volt egy ívelt pen­gé­jű kés, a ház­ban azon­ban magá­hoz vett egy - faap­rí­tás cél­já­ból tar­tott - bozót­vá­gó kést is, amit ezután az egyik kezé­ben fogott, a másik kezé­vel pedig meg­ra­gad­ta a gyer­me­ket. A vád­lott szo­ro­san, test­kö­zel­ben tar­tot­ta a kis­lányt, miköz­ben han­go­san kia­bál­va azzal fenye­ge­tő­zött, hogy ha nem megy oda a volt élet­tár­sa, akkor meg­öli a gyer­me­ket, illet­ve megöl min­den­kit, aki be akar menni a házba, és magá­val is végez­ni fog. A férfi eköz­ben végig­jár­ta a lakás helyi­sé­ge­it úgy, hogy a gyer­me­ket mind­vé­gig magá­val húzta, a kést pedig a sér­tett nya­ká­nak és fel­ső­tes­té­nek köz­vet­len köze­lé­ben tar­tot­ta.

A vád­lott a táma­dás­sal, fenye­ge­tés­sel a félel­mé­ben sírva faka­dó gyer­mek­nek pszi­chés trau­mát oko­zott. A gyer­me­ket a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont műve­le­ti egy­sé­gé­nek mun­ka­tár­sai mene­kí­tet­ték ki.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 42 éves fér­fit 18 év alat­ti sze­mély sérel­mé­re, a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, vala­mint magán­lak­sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban. A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, a követ­ke­ző lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/artalmatlanitottak-frissitve