Főoldal » Hírek » Vádemelés a szatír ellen - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 31 éves férfi ellen, aki 2021 máju­sá­ban muto­gat­ta nemi szer­vét Győrben

Az ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 31 éves férfi 2021 máju­sá­ban, egy hét­köz­nap dél­előtt Győr bel­vá­ro­sá­ban szó­lí­tot­ta meg a kutyá­ját sétál­ta­tó 28 éves sér­tett nőt, majd nad­rág­ját letol­va mar­kolt rá nemi szer­vé­re, a „láttát-e már ilyet?” kér­dés­sel is fel­hív­va a sér­tett figyel­mét tettére.

A sér­tett hölgy sze­ren­csé­re a közel­ben lakott, és beme­ne­kült a lép­cső­ház­ba, de a vád­lott cse­lek­mé­nyét a köze­li kávé­ház dol­go­zói is látták.

A koráb­ban más jel­le­gű cse­lek­mé­nyek miatt már bün­te­tett elkö­ve­tő ellen az ügyész­ség sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat, vele szem­ben két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is kiszabható.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.