Főoldal » Archív » Vádemelés a szerb kábítószercsempésszel szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki 27 kg mari­hu­á­nát pró­bált Magyar­or­szág terü­le­té­re csem­pészni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott tavaly augusz­tus­ban átala­kí­tot­ta a tulaj­do­nát képe­ző sze­mély­gép­ko­csit oly módon, hogy az utas­tér­ben levő ülé­sek alatt a láb­tér pad­ló­za­ta meg­eme­lés­re került, így lét­re­jött egy közel 77 liter űrtar­tal­mú rej­tek­hely. A fenti átala­kí­tást köve­tő­en vád­lott 2017. augusz­tus 14. nap­ján Szer­bi­á­ból Koszo­vó­ba uta­zott, ahol isme­ret­le­nül maradt tár­sai a gép­ko­csi­ban 29 cso­mag mari­hu­á­nát rej­tet­tek el a koráb­ban kiala­kí­tott rejtekhelyre.

Vád­lott ezt köve­tő­en más­nap 10 óra 30 perc­kor jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a Röszke-Autópálya határ­át­ke­lő­he­lyen az álta­la veze­tett gép­ko­csi­val. Az elsőd­le­ges vám­vizs­gá­lat kere­té­ben a vád­lott nem­le­ges nyi­lat­ko­za­tot tett, melyet köve­tő­en téte­les vizs­gá­la­tot ren­del­tek el. A téte­les vizs­gá­lat során fel­fe­dez­ték a dup­lá­zott pad­ló­le­mezt, ille­tő­leg az alat­ta elrej­tett 29 cso­mag, mind­össze­sen 27 kg kan­na­biszt tar­tal­ma­zó növé­nyi törmeléket.

A kan­na­bisz a vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok sze­rint kábí­tó­szer­nek minő­sül, mely­nek mennyi­sé­ge meg­ha­lad­ja a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, annak közel kétszerese.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tat külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.