Főoldal » Archív » Vádemelés a szilveszterkor késelő férfival szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, aki 2016. decem­ber 31-én bics­ká­val meg­szúr­ta annak a ven­dég­lá­tó­egy­ség­nek az üze­mel­te­tő­jét, ahol a szil­vesz­tert töl­töt­te.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2016. szil­vesz­te­rén roko­na­i­val egy zárt­kö­rű ren­dez­vé­nyen vett részt egy Sze­ged mel­let­ti tele­pü­lé­sen. A ven­dég­lá­tó­he­lyi­ség üze­mel­te­tő­je több alka­lom­mal kér­dő­re vonta az est során az elkö­ve­tő fiát, hogy a belé­pő­jegy árát kifizették-e. Janu­ár 1-jén haj­nal­ban a sér­tett és az elkö­ve­tő fia között a belé­pő­jegy miatt kiala­kult vita komo­lyab­bá vált, köl­csö­nö­sen lök­tek egy­má­son, majd foly­tat­ták a vitat­ko­zást, továb­bi tett­le­ges­ség nél­kül. A vád­lott, aki a köze­lük­ben állt és a vitá­ban addig nem vett részt, ekkor elő­vet­te a zse­bé­ben tar­tott nyolc cen­ti­mé­te­res bics­kát, a sér­tett­hez lépett, és hir­te­len moz­du­lat­tal meg­szúr­ta a hasa alsó részén. A vád­irat sze­rint a sér­tett meg­fog­ta a vád­lott kést tartó kezét, pró­bál­ta eltol­ni magá­tól, ekkor a vád­lott újra szúr­ni pró­bált a sér­tett felé, akit a kés hegye ért el, mivel a sér­tett ki tudott térni a szúró moz­du­lat elől. A vád­lott a sér­tett­nek nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést oko­zott, sérü­lé­se kór­há­zi keze­lést igé­nyelt. A vád­lott által hasz­nált esz­köz és a szú­rás helye ugyan­ak­kor alkal­mas volt arra, hogy a vád­lott maga­tar­tá­sa élet­ve­szé­lyes sérü­lést okoz­zon.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a fér­fit, a ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény kap­csán a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.