Főoldal » Archív » Vádemelés a több portán gyújtogató férfi ellen

A Somogy Megyei Főügyész­ség aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal az ötven­két éves fér­fi­val szem­ben, aki bosszú­ból gyúj­tot­ta fel isme­rő­sei szal­ma­bá­lá­it, illet­ve melléképületeit.

A több­szö­rös vissza­eső vád­lott 2018 máju­sá­ban sza­ba­dult és szü­lő­fa­lu­já­ba, egy Somogy megyei tele­pü­lés­re köl­tö­zött vissza, ahol a férfi a falu­be­li­ek­kel több­ször is konf­lik­tus­ba került.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019 feb­ru­ár­já­ban éjsza­ka, itta­san elha­tá­roz­ta, hogy hara­go­sa­in bosszút áll. Elő­ször az ott­ho­ná­hoz közel lakó csa­lád por­tá­já­nak hátsó udva­rá­ba ment, ahol a nála lévő gyu­fá­val három helyen is meg­gyúj­tot­ta az ott elhe­lye­zett szal­ma­bá­lá­kat. A férfi látta, hogy a takar­mány nagy láng­gal ég, azon­ban távo­zott a hely­szín­ről. A tüzet az egyik szom­széd ész­lel­te, ő ébresz­tet­te fel a háziakat.

Kis idő eltel­té­vel a vád­lott annak az isme­rő­sé­nek a csa­lá­di házá­hoz ment, aki őt lopás miatt fel­je­len­tet­te. A férfi bosszú­ból itt a főépü­let­hez épí­tett mel­lék­épü­let­ben tárolt szal­mát gyúj­tot­ta meg, amit a ház­ban alvó öt sze­mély nem vett észre, őket az idő­köz­ben a másik hely­szín­re riasz­tott tűz­ol­tók kel­tet­ték fel. A gyúj­to­ga­tás­sal – a mel­lék­épü­let tel­je­sen kiégett - a tulaj­do­nos­nak 2.590.000,- Ft össze­gű kára keletkezett.

A vád­lott ezután még egy ingat­lan­nál oko­zott tüzet, ahol a mel­lék­épü­let­re fel­fu­tott szá­raz növény­ze­tet gyúj­tot­ta be, majd a hely­szín­ről elme­ne­kült. A ház­ban alvó házas­pár kutyá­juk uga­tá­sá­ra ébredt fel, ekkor ész­lel­ték a fel­csa­pó lán­go­kat. A tűz miatt a mel­lék­épü­let tető­szer­ke­ze­te leégett, a kelet­ke­zett kár 2.000.000,- Ft összeg­ben hatá­roz­ha­tó meg.

A férfi által oko­zott tűz mind­há­rom eset­ben nem­csak a meg­gyúj­tott ingat­la­nok főépü­le­te­i­re, hanem a szom­szé­dos épü­le­tek­re is átter­jed­he­tett volna szak­sze­rű oltás hiányában.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.