Főoldal » Hírek » Vádemelés a vértesszőlősi katonai mentés ügyében - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség légi köz­le­ke­dés halált okozó gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­sé­nek vét­sé­ge miatt emelt vádat az álla­mi légi jármű parancs­no­ka - egy­ben piló­tá­ja - ellen a Fővá­ro­si Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csá­nál.

A vád sze­rint a Magyar Hon­véd­ség kutató-mentő egy­sé­ge a 2020. júli­us 5-ei szol­gá­la­ta ellá­tá­sa során riasz­tást kapott arról, hogy Vér­tes­sző­lős köze­lé­ben egy sik­ló­er­nyős a fák közé zuhant. Miu­tán a kataszt­ró­fa­vé­de­lem a men­tést a föld­ről nem tudta vég­re­haj­ta­ni, a vád­lott a MI8 Rescue 34 típu­sú heli­kop­ter­rel a hely­színt meg­kö­ze­lí­tet­te, majd meg­kezd­te a pap­lan­er­nyő­jé­vel együtt egy fa lomb­ko­ro­ná­ján rekedt sér­tet­len sik­ló­er­nyős mentését.

Ennek során a parancs­nok – miu­tán a csör­lő­zést veszé­lyes­nek ítél­te meg – több­szö­ri ráre­pü­lést köve­tő­en a heli­kop­ter­rel elkezd­te meg­kö­ze­lí­te­ni a sik­ló­er­nyőst abból a cél­ból, hogy a fedél­ze­ten tar­tóz­ko­dó ejtő­er­nyő­sök egy 60 méter hosszú alpin­kö­tél­hez rög­zít­ve egy másik, össze­te­kert alpin­kö­te­let enged­je­nek le a részé­re, amely­nek segít­sé­gé­vel saját ere­jé­ből leeresz­ked­het. Ezen men­té­si mód­szer­nek az elkez­dé­se­kor a vád­lott­nak fel kel­lett volna mér­nie azt, hogy a rotor­la­pát­vé­gek által kel­tet­te lég­ör­vé­nyek a fák ága­i­nak letö­ré­sé­hez és a fán rekedt pap­lan­er­nyő belob­ba­ná­sá­hoz vezet­het­nek, ezért az a sér­tett­re nézve veszé­lyes. Ennek elle­né­re a parancs­nok az elvár­ha­tó körül­te­kin­tés – első­sor­ban a föld­fel­szí­nen tar­tóz­ko­dó kár­hely­szín parancs­nok­tól tör­té­nő tájé­ko­zó­dás –, vala­mint a műve­let követ­kez­mé­nye­i­nek fel­mé­ré­se nél­kül kezd­te meg a feladatot.

A heli­kop­ter által kel­tett tur­bu­lens lég­áram­lat a sik­ló­er­nyő belob­ba­ná­sá­val járt, ami letör­te azt a faágat, ahol a sér­tett tar­tóz­ko­dott, aki emi­att a föld­re zuhant. Az esés követ­kez­té­ben a sér­tett élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült, majd egy hónap­pal később éle­tét vesz­tet­te, míg a föl­dön tar­tóz­ko­dó men­tő­tiszt a lezu­hant ágak miatt 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

Az ügyész­ség sze­rint a vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel gon­dat­lan­ság­ból veszély­nek tette ki a sér­tet­tek vala­mint a men­tés hely­szí­nén a föl­dön tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek éle­tét, testi épsé­gét. Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság ítél­je a kato­nát vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re és hatá­ro­zott időre tilt­sa el a légi jár­mű­vek vezetésétől.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/gyanusitas-a-vertesszolosi-katonai-mentes-ugyeben-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/