Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Gyanúsítás a vértesszőlősi katonai mentés ügyében - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség légi köz­le­ke­dés halált okozó gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­sé­nek vét­sé­ge miatt foly­tat nyomozást.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2020. júli­us 05-én riasz­tás érke­zett a Magyar Hon­véd­ség Pápa Bázis­re­pü­lő­tér­re arról, hogy egy sik­ló­er­nyős a fák közé zuhant, ezért légi men­tés­re van szük­ség. A kutató-mentő szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő gya­nú­sí­tott a Magyar Hon­véd­ség heli­kop­ter parancs­no­ka­ként a hely­színt meg­kö­ze­lí­tet­te, majd – miu­tán a kataszt­ró­fa­vé­de­lem a men­tést a föld­ről nem tudta vég­re­haj­ta­ni, – meg­kezd­te a pap­lan­er­nyő­jé­vel együtt a fa lomb­ko­ro­ná­ján rekedt sér­tet­len sik­ló­er­nyős mentését.

Ennek során – miu­tán a csör­lő­zést veszé­lyes­nek ítél­te meg – több­szö­ri ráre­pü­lést köve­tő­en a gya­nú­sí­tott a heli­kop­ter­rel elkezd­te meg­kö­ze­lí­te­ni a sik­ló­er­nyőst abból a cél­ból, hogy a fedél­ze­ten tar­tóz­ko­dó ejtő­er­nyő­sök egy 60 méter hosszú alpin­kö­te­let enged­je­nek le a részé­re, amely­nek segít­sé­gé­vel saját ere­jé­ből a fel­szín­re ereszkedhet.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott a műve­let vég­re­haj­tá­sa folya­mán anél­kül, hogy a men­té­si körül­mé­nyek­ről az elvár­ha­tó módon, kellő körül­te­kin­tés­sel tájé­ko­zó­dott volna, egyre köze­lebb repült a sik­ló­er­nyős­höz. A gya­nú­sí­tott a heli­kop­ter rotor­la­pát­ja­i­val olyan mér­té­kű tur­bu­lens lég­áram­la­tot kel­tett, ami a faágak letö­ré­sé­vel, majd a fán lévő sik­ló­er­nyő belob­ba­ná­sá­val járt. Ennek követ­kez­té­ben a lég­ör­vény és a sik­ló­er­nyő súlya letör­te azt a faágat, ahol a sér­tett ült, aki emi­att a föld­re zuhant.

Az esés követ­kez­té­ben a sér­tett súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, majd 2020. augusz­tus 10-én szak­sze­rű orvo­si ellá­tá­sa elle­né­re éle­tét vesz­tet­te. A lég­ör­vény hatá­sá­ra letört faágak lezu­ha­ná­sa követ­kez­té­ben a men­tés­ben részt­ve­vő, a föld­fel­szí­nen tar­tóz­ko­dó men­tő­tiszt 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

A gya­nú­sí­tott nem tett val­lo­mást és panaszt jelen­tett be a gya­nú­sí­tás ellen. A gya­nú­sí­tás ellen beje­len­tett panaszt a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség elutasította.