Főoldal » Archív » Vádemelés a volt tűzifa kereskedővel szemben

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség kilenc rend­be­li kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy nővel szem­ben, aki külö­nös vissza­eső­ként azzal csap­ta be a sér­tet­te­ket, hogy részük­re tűzi­fát szál­lít, azon­ban ez nem állt szándékában. 

A vád­lott koráb­ban tűzi­fa beszer­zés­sel és érté­ke­sí­tés­sel fog­lal­ko­zott, de 2018. évet meg­elő­ző­en tevé­keny­sé­gé­vel fel­ha­gyott és alkal­mi mun­ká­ból tar­tot­ta el a családját.

A nő 2018. év ele­jén álné­ven valót­lan tar­tal­mú hir­de­tést adott fel több inter­ne­tes olda­lon, megyei lap­ban, és más újság­ban. A hir­de­té­sek­ben tűzi­fát hir­de­tett eladás­ra oly módon, hogy a meg­ren­de­lés ellen­ér­té­két vagy az ellen­ér­ték felét a nevén lévő két, külön­bö­ző bank­nál veze­tett bank­szám­lá­ra előre uta­lás­sal kérte.

A vád­lott a tűzi­fát a meg­ren­de­lők­nek nem szál­lí­tot­ta ki, az nem is állt szán­dé­ká­ban, nem ren­del­ke­zett sem tűzi­fá­val, és a kiszál­lí­tás­hoz gép­jár­mű­vel sem.

A sér­tet­tek által utalt pénzt a vád­lott vette fel a bank­szám­lá­i­ról. Az elkö­ve­tő a kiszál­lí­tás felől érdek­lő­dő sér­tet­te­ket külön­bö­ző ürüggyel hite­get­te, majd a hir­de­té­sek­ben álta­la meg­adott tele­fon­szá­mo­kon elér­he­tet­len­né vált.

A vád­lott a csa­lás­sal egy lábat­la­ni sér­tett­nek 138.000,-Ft, egy szé­kes­fe­hér­vá­ri sér­tett­nek 276.000,-Ft., egy török­bá­lin­ti sér­tett­nek 115.000,-Ft., egy buda­ör­si sér­tett­nek 115.000,-Ft., egy nemes­gu­lá­csi sér­tett­nek 108.000,-Ft., egy kis­lő­di sér­tett­nek 90.000,-Ft., egy bakony­osz­lo­pi sér­tett­nek 75.000,-Ft., egy kőrös­la­dá­nyi sér­tett­nek 110.000,-Ft., vala­mint egy szat­már­cse­kei sér­tett­nek 172.000,- Ft. kárt okozott.

A vád­irat­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat  bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.