Főoldal » Hírek » Vádemelés az afgán férfi ellen, aki meg akarta ütni a rendőrt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a letar­tóz­ta­tás­ban lévő kül­föl­di férfi ellen a Nyír­bá­to­ri Járásbíróságon.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a 2022. ápri­lis 19-től mene­kült­ügyi őri­zet­ben lévő 23 éves afgán állam­pol­gár­sá­gú férfi a Nyír­bá­to­ri Mene­kült­ügyi Őrzött Befo­ga­dó Köz­pont szál­lás­he­lyen tar­tóz­ko­dott, ami­kor meg akar­ta ütni a rendőrt.

A fér­fit 2022. május 30-án két rend­őr, egy fegy­ve­res biz­ton­sá­gi őr és egy szo­ci­á­lis mun­kás kísér­te az objek­tum folyo­só­ján, ami­kor hir­te­len, előz­mény nél­kül meg­for­dult és nyúj­tott kar­ral, erő­tel­jes moz­du­lat­tal az őt kísé­rő rend­őr arca irá­nyá­ba ütött.

A rend­őr az ütés elől sike­re­sen kitért, majd kol­lé­gá­já­val testi kény­szert alkal­ma­zott a fér­fi­val szem­ben, amely­nek hatá­sá­ra a táma­dó ellen­ál­lá­sa megszűnt.

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség az elkö­ve­tés nap­ján nyo­mo­zást ren­delt el, és intéz­ke­dett a férfi ügyész­ség­re tör­té­nő elő­ál­lí­tá­sá­ra – ahol újra agresszív maga­tar­tást tanú­sí­tott – és elren­del­te őrizetét.

Az ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit, majd indít­vá­nyoz­ta letartóztatását.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy amennyi­ben a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő beis­me­ri a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, a bíró­ság ítél­je egy év hat hónap vég­re­haj­tá­sá­ban három év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint öt év Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiutasításra.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott köz­le­mény – fotó­val, vide­ó­val – itt érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/orizetben-az-afgan-ferfi-aki-meg-akarta-utni-a-rendort-videoval-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/