Főoldal » Archív » Vádemelés az airsoft fegyverrel zsaroló ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 22 éves kecs­ke­mé­ti férfi ellen, aki 2018. júli­us 8-án air­soft fegy­ver­rel fenye­ge­tőz­ve sze­rez­te meg a sér­tett értékeit. 

A 22 éves vád­lott tudo­mást szer­zett arról, hogy a sér­tett érté­ke­sí­te­ni akar­ja a mobil­te­le­fon­ját, ezért talál­ko­zót beszélt meg vele annak elle­né­re, hogy a tele­fon­ké­szü­lék meg­vá­sár­lá­sá­hoz szük­sé­ges 200.000 Ft kész­pénz­zel nem rendelkezett.

A talál­ko­zó­ra 2018. júli­us 8-án a sér­tett laká­sán került sor, ahol meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a vád­lott meg­vá­sá­rol­ja a készü­lé­ket, a sér­tett pedig elcse­ré­li az 50.000 Ft érté­kű ara­nyo­zott kar­órá­ját a vád­lott által fel­aján­lott kar­órá­ra. A vád­lott jelez­te a sér­tett­nek, hogy nem vitt magá­val kész­pénzt, ezért kérte, hogy men­je­nek el az ő laká­sá­ra, ahol kifi­ze­ti a tele­fon­ké­szü­lé­ket és meg­mu­tat­ja a cse­re­ként kínált óráját.

A sér­tett a vád­lott laká­sán átad­ta a mobil­te­le­fon­ját és a kar­órá­ját, a vád­lott pedig arra hivat­ko­zás­sal, hogy hozza a pénzt és a cse­re­órát, átment a másik szo­bá­ba. Pár perc eltel­té­vel kezé­ben egy lőfegy­ver­nek lát­szó air­soft pisz­tollyal tért vissza, azt 2 méter távol­ság­ból a sér­tett feje irá­nyá­ba tar­tot­ta és meg­fe­nye­get­te azzal, hogy „be let­tél húzva, áll­jál föl, hagy­jad el a laká­so­mat, vagy fejbe lőlek!”

A sér­tett­ben komoly félel­met kel­tett a fenye­ge­tés, mivel a vád­lott kezé­ben látott pisz­tolyt éles lőfegy­ver­nek gon­dol­ta, ezért az érték­tár­gya­it hátra hagy­va elin­dult a bejá­ra­ti ajtó felé. A vád­lott a fenye­ge­té­sét azzal nyo­ma­té­ko­sí­tot­ta, hogy egy­szer a leve­gő­be lőtt és a sér­tett után indult.

A sér­tett a lakás­ból kilép­ve azon­nal rend­őri segít­sé­get hívott, így a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kára a tele­fon­ké­szü­lék és a karóra lefog­la­lá­sá­val még a nyo­mo­zás során megtérült.

A bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit a járá­si ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel vádolja.

A ter­helt sza­bad­lá­bon véde­ke­zik, vele szem­ben a járá­si ügyész­ség vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és az elkö­ve­tés­hez hasz­nált air­soft fegy­ver elkob­zá­sát indítványozta.

A vád­lott bűnö­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.