Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Vádemelés az ismert zenész büntetőügyével kapcsolatban befolyással üzérkedő személyek ellen - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va, hiva­ta­los sze­mé­lyi jel­leg szín­le­lé­sé­vel elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te miatt emelt vádat öt sze­mély – köz­tük egy ügy­véd – ellen a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Törvényszéken.

A vád­irat lénye­ge sze­rint 2021 júni­u­sá­ban egy vál­lal­ko­zó – magu­kat valót­la­nul hiva­ta­los sze­mély­nek kiad­va – alkal­ma­zott­ja segít­sé­gé­vel, azzal keres­te meg az ismert zenészt, hogy 200 mil­lió forint kifi­ze­té­se elle­né­ben biz­to­sí­ta­ni tud­ják, hogy az elle­ne folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sa nél­kül zárul­jon le vele és fele­sé­gé­vel szem­ben. A vál­lal­ko­zó a leg­főbb ügyész­re hivat­ko­zott, mint aki elin­té­zi az ügyet, majd a zenész jelen­lé­té­ben kihan­go­sí­tott tele­fo­non beszélt egy, a leg­főbb ügyész „jobb­ke­ze­ként” meg­je­lölt sze­méllyel, aki garan­tál­ta, hogy az eljá­rás alatt álló ter­hel­tek­nek nem kell bör­tön­be vonulnia.

A zenész több­ször talál­ko­zott egy – a vál­lal­ko­zó által aján­lott – ügy­véd­del is, aki meg­erő­sí­tet­te, hogy a vál­lal­ko­zó való­ban képes ked­ve­ző­en befo­lyá­sol­ni a bíró­ság dön­té­sét, és hoz­zá­tet­te, hogy ehhez védő­ként őt kell meg­ha­tal­maz­ni a folya­mat­ban lévő büntetőeljárásban.

Az ügyész­ség továb­bi két sze­mélyt is meg­vá­dolt, egyi­kük a vál­lal­ko­zó hoz­zá­tar­to­zó­ja, aki aktí­van támo­gat­ta őt az elkö­ve­tés­ben, míg a másik sze­mély tudva a jog­el­le­nes aján­lat­ról, pén­zért cse­ré­be köz­re­mű­kö­dött a zenésszel tör­té­nő kap­cso­lat felvételében.

A vál­lal­ko­zó az elő­adot­tak­kal ellen­tét­ben nem ren­del­ke­zett sem ügyé­szi, sem más hiva­ta­los sze­mély kap­cso­lat­tal, a kért jog­ta­lan előnyt magá­nak ter­vez­te megtartani.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban egye­bek mel­lett azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je az ügy­vé­det és a vál­lal­ko­zót vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, továb­bá az ügy­vé­det vég­le­ges hatállyal tilt­sa el a jogi egye­te­mi vég­zett­ség­hez kötött fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól. Amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vál­lal­ko­zó beis­me­ri a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, az ügyész­ség mér­té­kes indít­vá­nya – 3.200.000 forint pénz­bün­te­tés mel­lett – 5 év börtönbüntetés.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat köz­re­mű­kö­dé­sé­vel fel­de­rí­tett ügy­ben koráb­ban kiadott köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/korrupcios-buncselekmeny-miatt-letartoztatasban-egy-ugyved-es-ket-tarsa-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

A videó az elfo­gás­ról készült.