Főoldal » Archív » Vádemelés az Ormosbányán marihuanát termesztők ellen

Nagy­ipa­ri mére­tek­ben ter­mesz­tet­tek vad­ken­dert egy kül­te­rü­le­ti pin­ce­rend­szer­ben 2016 végén viet­ná­mi és magyar állam­pol­gár­sá­gú  férfiak.

Két közép­ko­rú viet­ná­mi állam­pol­gár­sá­gú férfi, akik egyi­ke 2000 óta Magyar­or­szá­gon él és már bün­tet­ve is volt kábí­tó­szer­rel össze­füg­gő bűn­cse­lek­mény miatt, elha­tá­roz­ta, hogy nagy­üze­mi mére­tek­ben fog vad­ken­dert ter­mesz­te­ni. A fia­ta­lab­bik, aki egyéb­ként Cseh­or­szág­ban él élet­vi­tel­sze­rű­en sze­rez­te be az ehhez szük­sé­ges növé­nyi töveket.

Ormos­bá­nyán a magyar vád­lot­tak egyi­ke, egy 62 éves férfi sze­rez­te azt a kül­te­rü­le­ti ingat­lant, amely alatt mint­egy 1500 m2-nyi pince húzó­dott. Két másik magyar fér­fi­val a viet­ná­mi­ak útmu­ta­tá­sa alap­ján ala­kí­tot­ták át a pin­cét indi­ai ken­der ter­mesz­té­sé­re. Komoly fűté­si és szel­lő­zé­si rend­szert épí­tet­tek a több helyi­ség­ből álló pin­cé­ben. A viet­ná­mi fér­fi­ak biz­to­sí­tot­ták ehhez az anya­gi erőforrásokat.

2016 novem­be­ré­ben kez­dő­dött meg a ter­mesz­tés. Az ültet­vény napi gon­do­zá­sát a fia­ta­labb viet­ná­mi férfi végez­te. Az ő kényel­mé­ről is gon­dos­kod­tak, a magyar vád­lot­tak tar­tot­ták vele a kap­cso­la­tot, lát­ták el étkez­te­té­sét. Viet­ná­mi társa még arról is gon­dos­ko­dott, hogy néhány­szor a hét­vé­gét well­nes hotel­ben tölthesse.

Az egyik magyar férfi a viet­ná­mi­ak­tól látott tech­no­ló­gia segít­sé­gé­vel saját háza pin­cé­jé­ben is kiala­kí­tott egy kisebb ültetvényt.

A gya­nús tevé­keny­ség egy idő után fel­tűnt a rend­őr­ség­nek, majd 2017 feb­ru­ár­já­ban ütöt­tek rajta a vád­lot­ta­kon. A hely­szí­nen közel ezer tő lábon álló ken­der növényt talál­tak. A koráb­ban leszü­re­telt növé­nye­ket a pad­lón fel­hal­moz­va vagy már zsá­kok­ba cso­ma­gol­va talál­ták. A vád­lot­tak közül két magyart és egy viet­ná­mit a hely­szí­nen, még a másik viet­ná­mit és magyar tár­sát a laká­su­kon őri­zet­be vet­ték. Mind az öten elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba kerültek.

A lefog­lalt növé­nyek ható­anya­ga kábí­tó­szer­nek minő­sül és meg­ha­lad­ja a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­get. Össze­sen a tisz­ta ható­anyag tar­ta­lom közel egy kilogramm.

A most benyúj­tott vád­irat­ban az ügyész­ség vala­mennyi vád­lott ese­té­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát a magyar vád­lot­tak ese­té­ben köz­ügyek­től eltil­tást, a viet­ná­mi­ak tekin­te­té­ben kiuta­sí­tást továb­bá vagyon­el­kob­zást indítványozott.